چهارشنبه 30 آبان 1397
دریچه دسترسی فنکویل

دریچه دسترسی فنکویل

دریچه دسترسی فنکویل عموماً برای دسترسی و تعمیر فنکویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فنکویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی صفحه دربِ دریچه دسترسی فنکویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه دسترسی فنکویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

انواع دریچه دسترسی فنکویل:

 

1-دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی

الف- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی ساده

در فنکویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فنکویل نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه دسترسی فنکویل کاملاً مسدود باشد. دریچه دسترسی فنکویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه دسترسی فنکویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فنکویل وجود ندارد. دربِ دریچه دسترسی فنکویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا می شود و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فنکویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی شیاردار:

بر روی دربِ فنکویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه دسترسی فنکویل ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این منظور روی درب دریچه دسترسی فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه دسترسی فنکویل ، دریچه دسترسی فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه دسترسی فنکویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی خطی ۳۰درجه:

دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فنکویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی خطی کله قندی:

دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی گل سقفی(پلّه ای):

دریچه دسترسی فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه دسترسی فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه دسترسی فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه دسترسی فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه دسترسی فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه دسترسی فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه دسترسی فنکویل آلومینیومی مشبک:

دریچه دسترسی فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه دسترسی فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه دسترسی فنکویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه دسترسی فنکویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

2-دریچه دسترسی فنکویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه دسترسی فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ چشمگیری است. روندِ تولید دریچه دسترسی فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه دسترسی فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

 

دریچه دسترسی فنکویل چوبی بیشتر در فضاهایی که در کف،دیوار و سقفِ آنها، از آیتم چوب استفاده شده،کاربرد دارد.در واقع برای هارمونیِ محیطی به لحاظِ مَتریال از دریچه دسترسی فنکویل استفاده می شود. 

برای جلوگیری از استهلاک و محافظتِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل از پوشش رنگ ضدآب بر سطح آن استفاده می گردد. 

همانطور که از نام دریچه دسترسی فنکویل تداعی می شود جنس و ماهیتِ دریچه دسترسی فنکویل از ام دی اف می باشد. 

با توجه به ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ دریچه دسترسی فنکویل چوبی، این دریچه مورد اقبال و عنایت کارفرمایان و طراحان دکوراسیون داخلی قرار گرفته است. 

بکارگیری از دستگاهها و ماشین آلاتِ پیشرفته ی سی ان سی ، وکیوم و همچنین سیستم رنگ کاری، باعث می شود تا محصول نهایی با کیفیت برتر به دست مصرف کننده برسد. 

همانطور که اشاره گردید امکانِ طراحی و اجرای طرحها و نقوشِ متناسب با طراحیِ داخلیِ محیط بوسیله دستگاههای سی ان سی،باعث رسیدن به دکورِ دلخواه در محیط می شود. 

دریچه دسترسی فنکویل چوبی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد،که هم فریم و هم بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل هردو قابلِ طرح پذیری و در اصطلاح ابزار زدن می باشند. 

فریم دریچه دسترسی فنکویل با عرضهای گوناگون قابل ساخت و تعبیه در محلِ خود می باشد.درب دریچه دسترسی فنکویل نیز به دوصورت وزنه ای و لولایی در محل خود جانمایی می گردد.درصورت لولایی بودنِ درب دریچه دسترسی فنکویل استفاده از یراق آلاتِ مرغوب اهمیت ویژه ای دارد.رعایت همین موضوع باعث افزایش طول عمرمفید دریچه دسترسی فنکویل می گردد. 

سطح دریچه دسترسی فنکویل با دو روشِ رنگ کاری و وَکیوم قابل پوشش است.درصورتیکه که از آیتم رنگ جهت پوشش دریچه دسترسی فنکویل استفاده شود،هم کیفیت رنگ و هم کیفیت رنگ کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.درصورتی هم که از پوشش وکیوم برای پوشاندنِ سطح دریچه دسترسی فنکویل استفاده می شود،ضخامت و کیفیتِ کاورِ وکیوم از رئوس کار می باشد.پوشش وکیوم هم می تواند بصورت هایگلاس مات و براق استفاده گردد. 


۳- دریچه دسترسی فنکویل از جنس استیل: 

از دریچه دسترسی فنکویل در کاربری های خاص مثل اتاق های تمیز،محیط های بهداشتی،درمانی و بیمارستانی و همچنین سالن های تولید مواد غدایی و یا جاهاییکه رطوبت و نم وجود دارد(مثل استخرها،آزمایشگاهها و...) و موارد مشابه، استفاده می گردد. 

فریم و بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل بطور کلی از جنس استیلِ نگیر، با عیارِ۳۰۴ و ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود. 

درب دریچه دسترسی فنکویل استیل، به دوصورتِ لولایی با قفل زیمنس و وزنه ای ساخته می شود. 

دربِ لولاییِ دریچه دسترسی فنکویل استیل نیز با لولای فلزی و استیل فابلیت ساخت دارد و بنا به درخواست کارفرما می توان دریچه دسترسی فنکویل را حتی در موردِ لولا، بصورت تمام استیل تولید نمود. 

دریچه دسترسی فنکویل استیل نیز مثل آلومینیوم دارای مدلهای متنوع می باشد که به اختصار به توضیحاتی در مورد انواع دریچه دسترسی فنکویل استیل می پردازیم. 

تنوعِ مدلهای دریچه دسترسی فنکویل استیل به تعداد تنوعِ مدلهای آلومینیومی نیست و ما به شرح موارد زیر اکتفا می کنیم. 

 

الف- دریچه دسترسی فنکویل ساده ی استیل: 

ساختار دریچه دسترسی فنکویل ساده ی استیل ،از یک فریم با عرض دلخواه و درب دریچه نیز بصورت فِلَت از ورق استیل به ضخامت یک میل می باشد. 

در این مدل در سطح دریچه دسترسی فنکویل شیار، منفذ یا معبری برای عبور هوا وجود ندارد و سطح دربِ این دریچه بطور کامل پوشیده می باشد. 

 

ب- دریچه دسترسی فنکویل گریل دارِ استیل: 

برای دستگاههای فنکویلی که نیاز به مکش هوا از محیط دارند می توان روی درب دریچه دسترسی فنکویل، خطوطِ موازیِ  گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانت ایجاد نمود تا هوای لازم به دستگاه، از لابلای این گریل ها به دستگاه فنکویل تزریق شود. 

دربِ دریچه دسترسی فنکویل گریل دارِ استیل نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید می باشد. 

دریچه دسترسی فنکویل گریل دار استیل هم بصورتِ پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو قابلِ نصب می باشد.

 

 

دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی 

در جاهایی که امکان استفاده از آلومینیوم و چوب برای کاربرد در ساختار دریچه دسترسی فنکویل وجود ندارد از دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی استفاده می شود. 

این موضوع در شهرهای شمالی و جنوبی که دارای رطوبت بالایی در هوا می باشند بیشتر به چشم می خورد. 

ماهیت جنس دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد. میزان چگالیِ مواد پلیمری در ساختار دریچه دسترسی فنکویل می تواند متضمنِ کیفیت دریچه گردد. 

دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد. 

درب دریچه دسترسی فنکویل به دوصورت وزنه ای و لولایی تولید می گردد. 

عرض فریم دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی بین ۳ تا ۳.۵ سانتیمتر متغیر است. 

دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی بصورت پیچی در محل حفره خود نصب و تثبیت می گردد. 

از جمله مزایای دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی وزن سبک ِ آن می باشد که این موضوع باعث امکان حمل و نصبِ آن را فراهم می آورد.همچنین وزن سبکِ دریچه دسترسی فنکویل باعث کم خطر بودنِ ان بعداز زمان نصب به لحاظِ افتادنِ دریچه از محلِ نصبِ خود می باشد. 

ویژگیِ بارزِ دیگرِ دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی قیمت مناسب و مقرون به صرفه ی آن می باشد. 

مورد دیگری که بعنوان مزیت از آن برای دریچه دسترسی فنکویل می توان نام برد،عدم نیاز به رنگ یا نقاشی در سطح آن می باشد. 

درب دریچه دسترسی فنکویل پلاستیکی به دوصورتِ کاملا مسدود و گریل دار قابل تولید و عرضه می باشد.نوعِ گریل دارِ آن به خاطر امکان تغذیه ی هوای برگشتِ دستگاه فنکویل عرضه می گردد.

 

روش سایزینگِ دریچه دسترسی فنکویل :

سایزینگِ دریچه دسترسی فنکویل اولین مرحله از مراحل ساخت دریچه دسترسی فنکویل می باشد. 

برای استخراجِ ابعادِ قابِ حفره ی زیر فنکویل،به اولین نکته ای که باید توجه نمود، قائمه بودنِ اضلاع این قاب می باشد. این قاب می تواند از قوطی،نبشی یا سازه های کنافی باشد.چون چهارچوبه ی دریچه دسترسی فنکویل گونیا می باشد،لذا قسمت فرورونده ی دریچه دسترسی فنکویل نیز در حفره ی قابِ زیرِ فنکویل نیز قائم الزاویه می باشد. 

برای سایزینگِ دقیقِ ابعاد دریچه دسترسی فنکویل باید ابعاد طول و عرض قاب یا فِریم زیرِ فنکویل را بصورت صفربه صفر از داخل اندازه گرفت. لازم به ذکر است دراین ابعاد نباید کسوراتی مثل بادخور و موضوعات دیگر را دخیل نمود،زیرا این کسورات بطور اتوماتیک در زمان ساخت دریچه دسترسی فنکویل لحاظ می گردد و اگر در زمان سایزینگ،بادخور را ثبت کنیم و اگر در زمان ساخت نیز همین مقدار از سوی سازنده لحاظ گردد،در نهایت با کوچک شدنِ ابعاد دریچه دسترسی فنکویل مواجه خواهیم شد. 

نکته ی مهم دیگر که در زمان سایزینگ به آن دقت نمود،هم تراز بودنِ تمامِ وجوهِ قاب زیرِ فنکویل برای صحتِ سایزینگِ دریچه دسترسی فنکویل می باشد.در صورتِ عدم رعایت این موضوع، نتیجه ی حاصل ،ظاهری زائده شکل در سقف می گردد. 

در سایزینگ دریچه دسترسی فنکویل نکته دیگری که باید رعایت شود فاصله ی افقِ قابِ دریچه دسترسی فنکویل تا بدنه فنکویل می باشد،زیرا اگر قرار باشد دریچه دسترسی فنکویل بصورت وزنه ای ساخته شود حتما باید فاصله ی عُرفیِ زیرِدستگاه فنکویل تا درب دریچه دسترسی فنکویل رعایت شده باشد.

 


گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com