شنبه 26 خرداد 1403
فلنج کانال هوا

فلنج کانال هوا

021-44000365

جهتِ اتصال، استحکام، پایداری و کاهشِ لرزه کانال در نقطه ی اتصال به کانالِ دیگر از رابطی بنامِ فلنج کانال هوا استفاده می شود.
بنابر مقطع و ساختارِ اصلیِ کانالِ هوا که ممکن است چهارگوش یا گِرد باشد، فلنج کانال هوا نیز به دو صورتِ چهارگوش و گرد تولید و عرضه می گردد. این شرکت از سالها پیش درزمینه تولیدِ انواعِ فلنج کانال هوا و بست (ساپورت) بصورتِ سنتی(با نبشی فابریک) و در سالهای اخیر در تولید فلنچ گالوانیزه که بصورتِ ماشینی از پروفیل های ورقی که از بُرش و پِرسِ ورق گالوانیزه ساخته می شود، فعال می باشد که ذیلاً به توضیح و شرحِ مراحلِ تولیدِ انواعِ فلنج کانال هوا می پردازیم:  

فلنج کانال هوا چهارگوش

الف- فلنج کانال هوا از پروفیل گالوانیزه (فلنج کانال هوا تی دی سی)
این نوع فلنج کانال هوا از چند قطعه اساسی بنامهای پروفیل گالوانیزه، کُرنر یا قطعه گوشه و کلیپس یا گیره فلنج کانال هوا تشکیل یافته است که بطور خلاصه به نوع جنس و عملکردِ هر قطعه اشاره می گردد:

الف-1- پروفیلِ فلنج کانال هوا (فلنچ تی دی سی)
جنسِ پروفیلِ این نوع فلنج کانال هوا از ورق گالوانیزه در ضخامتهای 0.6 ، 0.7 و یک میلی متر می باشد و در واقع قطعه ی اصلیِ این نوع فلنج کانال هوا همین قطعه می باشد که بر اساسِ ساختارِ خود دارای خَم ها و نَرومادگی هایی است که لبه ی ورقِ دهانه ی کانال هوا در مادگیِ این پروفیل قرار گرفته و بصورت پرچ یا نقطه جوش تثبیت می گردد.
لازم به ذکر است پروفیلِ این نوع فلنج کانال هوا در سایزهای 20 – 25 – 30- 35 و 40 تولید میگردد.
نحوه ی کاربردِ پروفیلِ این نوع فلنج کانال هوا به این ترتیب است که اگر:
*
سایزِ پروفیل فلنج کانال هوا 20 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 28 الی 30 میلیمتر می باشد.
*
سایزِ پروفیل فلنج کانال هوا 25 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 26 الی 28 میلیمتر می باشد.
*
سایزِ پروفیلِ فلنج کانال هوا 30 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 24 الی 26 میلیمتر می باشد.
*
سایزِ پروفیلِ فلنج کانال هوا 35 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 32 الی 34 میلیمتر می باشد.
*
سایزِ پروفیلِ فلنج کانال هوا 40 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 34 الی 36 میلیمتر می باشد.

الف-2- کُرنر (قطعه گوشه فلنج کانال هوا تی دی سی)
کُرنر در ساختارِ فلنج کانال هوا، نقشِ چهارچوب دهنده به فلنج کانال هوا را ایفا می کند، که بصورتِ "اِل" شکل از ورق گالوانیزه در زیرِ پِرس حالت داده شده و در گوشه ی این قطعه ، سوراخ هایی برای اتصالِ یک جفت فلنج کانال هوا تعبیه شده که پس از شکل گیریِ فلنچ در زمانِ اتصالِ دوقطعه فلنج کانال هوا به هم نقشِ تثبیت کننده را ایفا می کند.سایزهای این قطعه از فلنج کانال هوا نیز باید با سایزهای پروفیلهای فلنج کانال هوا تطبیق داشته باشد که عملیاتِ چهارچوب پذیریِ فلنچ به درستی صورت پذیرد.

الف-3- کلیپس (گیره ی فلنج کانال هوا تی دی سی)
این قطعه بصورتِ "سی" شکل از ورق ضخیم گالوانیزه که از یک طرف به پیچِ قابلِ تنظیم متصل است ساخته شده است.این پیچ هنگامِ نصب کلیپس یا گیره ی فلنج کانال هوا نقشِ تثبیتِ دو فلنچ را به هم ایفا می کند.

مزایای استفاده از فلنج کانال هوا تی دی سی:
1-
سرعتِ تولیدِ این نوع فلنج کانال هوا (فلنچ تی دی سی) در مقیاسِ انبوه.
2-
استفاده از ورق گالوانیزه در ساختارِ این نوع فلنج کانال هوا و عدم نیاز به ضدزنگ و یا پوشش های دیگر بر سطحِ آن.
3-
هوابندیِ کاملِ این فلنج کانال هوا با استفاده از نوارِ درزگیرِ الاستومری.
4-
همشکلی و همرنگیِ این نوع فلنج کانال هوا با ساختارِ اصلیِ کانال هوا.
5-
سبُکی و قابلِ نقل و انتقالِ این نوع فلنج کانال هوا.
6-
کم حجم بودنِ قطعاتِ این نوع فلنج کانال هوا و قابل انبارکردنِ آن.
7-
کاهش زمانِ نصب فلنج کانال هوا.
8-
تسهیلِ مراحلِ نصب.
9-
استحکام بالا.
10-
درزبندیِ کاملِ نقاطِ اتصالِ فلنج کانال هوا.

ب- فلنج کانال هوا سنتی از نبشی
این نوع فلنج کانال هوا در واقع از دو نوع نبشیِ فابریک و نبشیِ ورقی ساخته می شود.

ب-1- فلنج کانال هوا سنتی از نبشی فابریک:
این نوع فلنج کانال هوا بنا به ابعادِ کانال هوا و ضخامت ورق کانال هوا عمدتا از نبشی های نمره 3 و 4 ساخته می شود و در مرحله اول ابعاد نبشی ها بر اساس ابعاد کانال با یک میزان بادخور برش داده می شود و در مرحله بعد بر روی دو بُعد از بدنه ی نبشی سوراخ هایی برای محلِ قرارگیری پیچ ومهره و همچنین برای محلِ پرچ تعبیه می شود،در مرحله سوم چهارقطعه نبشی به صورتِ گونیا کنارِهم بصورت چهارگوش قرار گرفته و توسطِ مونتاژکار به هم جوش داده می شوند و در مرحله آخر نیز فلنج کانال هوا توسطِ ضدزنگ پوشش داده میشود تا دربرابرِ رطوبت و استهلاک مقاوم گردد.

ب-2- فلنج کانال هوا سنتی از نبشی ورقی:
این نوع فلنچ نیز از ورق روغنی با ضخامتِ یک میل که بصورت نبشی برش و خم شده است ساخته می شود. طریقه سوراخکاریِ این فلنچ نیزبوسیله دستگاهِ پِرس بوده و اتصالاتِ چهارگوشه ی این نوع فلنج کانال هوا نیز بصورتِ نقطه جوش می باشد.نکته مهمِ دیگر اینکه سطحِ بدنه ی این نوع فلنج کانال هوا نیز در نهایت باید بوسیله ضدزنگ پوشش داده شود.

فلنج کانال هوا گرد
از فلنج کانال هوا گرد برای اتصال و تثبیتِ دو قطعه کانال با مقطعِ گرد استفاده می شود. فلنج کانال هوا گرد هم از جنس نبشی فابریک قابل تولید می باشد، هم بصورت تسمه ی ورقی از ورق گالوانیزه ضخیم.در حالتی که فلنج کانال هوا گرد از نبشی فابریک باید ساخته شود لزوماً باید نبشی با دستگاه نورد ، نوردکاری شده و سپس بوسیله رنگ یا ضدزنگ پوشش داده شود.در حالتی که فلنج کانال هوا گرد از ورق گالوانیزه باید ساخته شود باید یک قطعه ورق گالوانیزه به ضخامت دو یا سه میل با لیزرکاری بصورت فلنچِ تسمه ای برش و شکل داده شود.

ج- نوار درزگیرِ فلنج کانال هوا :
جهت هوابندیِ تمامِ انواع فلنچها (اعم از فلنج کانال هوا تی دی سی ، فلنج کانال هوا از نبشی فابریک و فلنج کانال هوا از نبشی ورقی) نیاز به استفاده از محصولی بنام نوار درزگیر الاستومری میباشد. این نوار درزگیر که از جنس عایق الاستومری پشت چسبدار می باشد بر روی سطحِ مابینیِ دو فلنج کانال هوا چسبانده می شود، هنگامِ اتصالِ یک جفت فلنج کانال هوا به هم، باعثِ انسدادِ منافذ و درزهای احتمالی میگردد.

چ- بست کانال (ساپورت "سی")

این نوع بست نیز از پرس و خَم کاریِ ورق گالوانیزه بوسیله ی دستگاههای خم و برش ،ساخته می شود.با توجه به سوراخ های پِرس شده در بدنه ی این بستِ ورقی(بست"سی") ، بهترین امکان را برای رگلاژِ و برشِ طولیِ این نوع بست به کاربر می دهد.با توجه به جنسِ این نوع بست که از ورقِ گالوانیزه ضخیم میباشد بهترین نما برای پروژه هایی که کانال هوا قرار است بصورت اکسپوز اجرا شود متصور میباشد.این نوع بست کانالی بوسیله ی آویزهای پیچ متری به سقف متصل شده و کاناهای هوا و دیگر سازه های تاسیساتی را در محلِ خود نگه می دارد.

برچسب های مرتبط:

پروفیل فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

 

 

گالری فلنچ کانال
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com