شنبه 5 خرداد 1403
دریچه بازدید آلومینیومی

دریچه بازدید آلومینیومی

021-44000365

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار عمدتاً برای بازدیدِ تاسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، دریچه بازدید آلومینیومیشیرآلات و فیوزهای برق کاربرد دارد.

۱-دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل عموماً برای بازدید وتعمیر فنکویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فنکویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

الف- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل ساده):

در فنکویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل کاملاً مسدود باشد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار ( دریچه بازدید فن کویل )بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فنکویل وجود ندارد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فنکویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار( دریچه بازدید فنکویل شیاردار):

بر روی دربِ فنکویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این منظور روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ، دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار( دریچه دسترسی فن کویل ) نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل خطی ۳۰درجه):

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی ۳۰درجه ( دریچه زیر فن کویل ) نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه بازدید الومینیومی لولا دار فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی):

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل گل سقفی(پلّه ای):

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه بازدید فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی  فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید الومینیومی لولادار فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار گل سقفی فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار(دریچه بازدید فنکویل مشبک):

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

چ-دریچه بازدید فنکویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه بازدید فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ چشمگیری است. روندِ تولید دریچه بازدید فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه بازدید فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

۲- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت تاسیسات آب و فاضلاب

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لوله ها، زانو ها ،سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به کار می رود.، لازم به ذکر است با استفاده ارز دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لوله ها و دیگر تاسیسات نیست.درواقع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث می شود هم بر روی آلات و سیستم های تاسیساتی ،پوششی مناسب نصب گردد و همچنین  دسترسی به این تاسیسات تسهیل گردد. در هر سیستم آب و فاضلاب باید به تعداد کافی دریچه بازدید در محلِ نصبِ شیرآلات و همچنین سه راهی ها یا زانوها و یا سیفونهای فاضلاب که در مسیردیوارها عبور کرده، نصب گردد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تاسیسات بکار می رود.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ آب و فاضلاب باید به گونه ای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تاسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیسات باید دورِ شکافِ مربوطه یک قاب چهارگوش از جنس فلز یا قاب چوبی نصب گردد تا فریمِ دریچه بازدید آلومینیومی با پیچ به آن متصل گردد.

دریچه بازدید تاسیسات هم می تواند از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی تولید و عرضه گردد. از جمله مزایای دریچه بازدید پلاستیکی سبُکی، قیمت مناسب و مقاوم بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط می باشد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار با پوشش رنگ کوره ای به هر ابعاد بصورت سفارشی قابل ساخت و تولید می باشد.

دریچه بازدید پلاستیکی در ابعاد استاندارد به ابعادِ 15×15 , 20×20 ,25×25 ,30×20  و 30×30 تولید و عرضه میگردد.

دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات همچنین برای پوشش تاسیساتِ الکتریکیِ ساختمان از قبیل کلید و فیوزها و یا همچنین سیم های اصلیِ عبوری از داخلِ سقفهای کاذب و یا محل های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.بنا به تناسبِ طراحیِ محیط در صورتِ تمایلِ کارفرمایان برای استفاده از مّتریالِ چوب برای دریچه بازدید می توان دریچه بازدید را از جنسِ ام دی اف طراحی و تولید نمود.دریچه بازدید چوبی بنا به سفارش کارفرما در ابعاد مختلف و طرح ها و رنگ های متنوع عرضه گردد، دریچه بازدید چوبی ام دی اف دارای دستگیره های شیک و دکوراتیو می باشد.

درب دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات را می توان بصورت چِفتی و قفلی( قفل زیمنسی ، مگنتی و قفلِ توکار) طراحی و تولید نمود.

دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات را می توان بصورتِ شیاردار تولید نمود تا هم امکانِ ترددِ هوا از بیرون به داخل و بالعکس امکانپذیر نماید.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار را می توان روی دیوار و همچنین سطحِ سقف کاذب بصورتِ آسان نصب نمود.

مزایای دریچه بازدید :

۱-نصب سریع و آسانِِِ  دریچه بازدید  آلومینیومی لولادار

۲-پوششِ حفره های تاسیسات توسط دریچه بازدید  آلومینیومی لولادار

۳-پوششِ محفظه ی دستگاه فنکویل در سقف توسط دریچه بازدید  آلومینیومی لولادار

۴-امکانِ ساختِ دریچه بازدید با سه نوع متریال از قبیل آلومینیوم،ام دی اف و پلاستیک

۵-امکانِ تولیدِ دریچه بازدید الومینیومی وچوبی در مدل و رنگ و ابعادِ متنوع

۶-تنوعِ شکل و نوعِ درب دریچه بازدید آلومینیومی و چوبی: وزنه ای، لولایی، ساده، شیاردار

 

 

دریچه آلومینیومی هوا جهت تنظیم فشار یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانالهای هوا به کار می رود. 

دریچه هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال ساخته می شود:  

الف- دریچه هوا فلزی( دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی). 

ب- دریچه هوا پلاستیکی

ج- دریچه هوا چوبی( ام دی اف) 

 

دریچه هوا فلزی: 

۱-دریچه آلومینیومی هوا : 

از جمله انواعِ مختلف دریچه هوا که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد وسیعی دارد دریچه آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه آلومینیومی نیز دارای کاربریهای متنوعی می باشد. 

دریچه آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد. 

از جمله انواع دریچه آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

1- دریچه آلومینومی دیواری طرح جدید 

دریچه آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد. 

هوای عبوری از دریچه آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد. 

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه هوا نصب شده باز یا مسدود می شود. 

تیغه های عمودی و افقی دریچه آلومینیومی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد. 

سطح دریچه آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و ... قابل پوشش و ارایه می باشد. 

 

2-دریچه آلومینیومی خطی

دریچه آلومینیومی خطی به سه صورت دریچه هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه هوا ی خطی کله قندی و دریچه آلومینیومی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود. 

دریچه آلومینیومی خطی زاویه دار از تیغه های  موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند. 

دریچه آلومینیومی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند. 

 دریچه آلومینیومی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد میکند. 

دریچه آلومینیومی خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود. 

دریچه آلومینیومی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. 

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه آلومینیومی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

 

3- دریچه آلومینیومی سقفی(یک،دو،سه و چهارطرفه)

دریچه آلومینیومی سقفی، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه آلومینیومی سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط قرارباشد نصب گردد الزاما نیاز به دریچه آلومینیومی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه آلومینیومی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه آلومینیومی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند. 

دریچه آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد. 

دریچه آلومینیومی سقفی هم بصورت "با دمپر" و هم بصورت "بی دمپر" تولید و عرضه می گردد. 

برای پوشش دریچه آلومینیومی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد. 

دریچه آلومینیومی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد. 

از مهمترین مزایای دریچه آلومینیومی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد. 

 

 

4- دریچه  آلومینیومی مشبک

دریچه آلومینیومی مشبک دارای ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوا را گاهی دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه آلومینیومی مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت "روبروزن" مورد مصرف قرار می گیرد، اما قابل ذکر است در صورت نیاز به تقسیم و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار مسیر باشد، می توان شبکه های این نوع دریچه آلومینیومی هوا را بر اساس نیاز به همان صورت که نیاز باشد تعبیه نمود. 

دریچه آلومینیومی مشبک را می شود هم بر روی دیوار و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

دریچه آلومینیومی مشبک برای مواردی مثل سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد. 

درصورتیکه دریچه آلومینیومی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می توان از دمپر برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوا از دمپر استفاده نمود و در صورتیکه این دریچه آلومینیومی برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه آلومینیومی نمی باشد. 

برای پوشش سطح دریچه آلومینیومی مشبک از رنگ کوره ای استفاده می گردد.فریم دریچه آلومینیومی مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد اما درصورت لزوم و نیاز می توان از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز استفاده نمود. 

 

5- دریچه آلومینیومی قوس دار

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه آلومینیومی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه آلومینیومی را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه آلومینیومی برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد. 

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه آلومینیومی در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه آلومینیومی قوس دار به حداقل می رسد. 

 

 

 

 

6- دریچه آلومینیومی گرد

یکی دیگر از موارد و انواع دریچه آلومینیومی، دریچه هوا ی گرد می باشد. دریچه هوا ی گرد نیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد. 

دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی یا دریچه آلومینیومی گردِ تخت از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه آلومینیومی هوا ی گرد باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این نوع دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ "دریچه آلومینیومی هوا ی گردِ بلندگویی" شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه آلومینیومی ، در فضاهایی با ارتفاعِ محدود و یا محل هایی که نیاز به نزولِ هوا بصورت مستقیم نمی باشد هست. دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵  و ۶۰ سانتیمتر) از سوی این شرکت تولید و به بازار عرضه می گردد.از دریچه آلومینیومی گرد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می توان استفاده نمود. دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ "با دمپر" و هم بصورتِ " بی دمپر" استفاده کرد. 

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

 

7- دریچه آلومینیومی گردِ مشبک 

از جمله انواعِ دیگرِ دریچه هوای فلزی دریچه آلومینیومی گرد مشبک می باشد که برای ورود و خروجِ هوا از مقاطعِ گردِ انشعاب هوا بکار می رود. دریچه آلومینیومی گرد مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد، همچنین از دریچه آلومینیومی گردِ مشبک برای مکشِ هوای محیط بدون هیچ اصطکاک در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. پس می توان ونتیجه گرفت از دریچه آلومینیومی گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و هم برای سیستمِ برگشت هوا(مکش) استفاده نمود.در صورتیکه دریچه آلومینیومی گرد مشبک به منظورِ دمش بکار رود می توان برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از این دریچه آلومینیومی و همچنین انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ پروانه ای استفاده نمود، اما در سیستم های برگشت هوا به جز در مواردِ خاص نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه آلومینیومی گردِ مشبک احساس نمی شود.سطحِ روی دریچه آلومینیومی گردِ مشبک با رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های مختلف پوشانده می شود. دریچه آلومینیومی گرد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت توسط تهویه فراز تولید و به بازار عرضه می گردد. دریچه آلومینیومی گرد مشبک را می توان مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در داخل سقف های کاذب(بصورت  تایلی) نصب نمود. 

 

 

8- دریچه آلومینیومی گردِ جت نازل

برای انتقالِ مستقیمِ جریان هوا از داخلِ کانال هوا به محیط یا بالعکس به کار می رود. باتوجه به طراحیِ زیبا و دکوراتیوِ این دریچه و همچنین امکانِ تغییرِ مسیر عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه آلومینیومی،استفاده از آن را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. دریچه آلومینیومی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خود عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ دریچه آلومینیومی جت نازل، می توان به راحتی از آن در سیستم های رفت و برگشتِ هوا استفاده نمود. در صورت نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه آلومینیومی جت نازل می توان به راحتی با استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت دریچه آلومینیومی نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه آلومینیومی جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. دریچه آلومینیومی جت نازل در قطرهای ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

دریچه آلومینیومی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و هم بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های مورد نظر نصب نمود.سطحِ دریچه آلومینیومی جت نازل با رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های مختلف پوشش داده می شود. 

 

 

9-دریچه آلومینیومی گردِ کُروی

با ساختارِ کُروی و گردشِ ۳۶۰ درجه ای این امکان را به کاربر می دهد که هوای داخلِ انشعابِ کانال گرد را با فشار و زاویه ی مطلوب به محیط هدایت کند. نِمود و ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه آلومینیومی و همچنین روشِ خاصِ پرتابِ هوای این دریچه باعث شده استفاده از آن در محیط های نمایشگاهی، تجاری، فروشگاهی و مکانهای عمومی با کاربردِ خاص رواج یابد. دریچه آلومینیومی کروی به دو صورتِ "پشت کوتاه یا بی دنباله" و "پشت بلند یا دنباله دار" تولید و عرضه می گردد. دریچه آلومینیومی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه آلومینیومی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه آلومینیومی کروی در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰ و ۳۵ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

 

 

 

 

 

10- دریچه آلومینیومی گردِ سونایی

جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محیط هایی مثل سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه آلومینیومی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه آلومینیومی سونایی تنظیم و رگلاژ می گردد.با توجه به رطوبت موجود در فضاهایی که ذکر شد سطحِ روی دریچه آلومینیومی سونایی حتما باید توسط رنگ کوره ای پوشش داده شود تا از استهلاک آن جلوگیری گردد. دریچه آلومینیومی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت تولید و عرضه می گردد.دریچه آلومینیومی سونایی را هم می توان بصورت مستقیم به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می توان بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

 

 

11- دریچه آلومینیومی گردِ برجسته

به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه گردِ بلندگویی می باشد با این تفاوت که شبکه های بلندگوییِ این نوع دریچه هوا ،بصورتِ زاویه دار و طبقه ای به هم متصل شده و حالتِ برجسته پیدا کرده اند. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته بیشتر در سقفِ محیط هایی مثل سالن های سینما،آمفی تئاتر یا تالارها کاربرد دارد. از دریچه آلومینیومی گرد برجسته هم می توان برای سیستم دمندگی و هم سیستم مکش استفاده نمود. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید می شود. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته را در صورت نیاز می توان بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) نیز تولید نمود.سطحِ بدنه دریچه آلومینیومی گرد برجسته با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه آلومینیومی گرد برجسته را هم می توان مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

12- دریچه آلومینیومی تایلی

دریچه آلومینیومی تایلی بطور کلی می تواند شاملِ انواعِ دریچه هوا باشد که در قالبِ یک ساختارِ واحد در حفره ی سه پَریِ سقف کاذب قابلِ تعبیه باشد. از جمله دریچه هایی که می شود آنها را بصورت تایلی استفاده نمود عبارتست از:  

دریچه آلومینیومی یک،دو،سه و چهارطرفه طرفه  تایلی. 

دریچه آلومینیومی مشبکِ یک،دو،سه و چهارطرفه تایلی. 

دریچه آلومینیومی چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی. 

دریچه آلومینیومی گردِ ترکیبی بصورت تایلی.

 

 

 

 

13-دریچه آلومینیومی پادری

دریچه آلومینیومی پادری برای ایجاد تبادلِ هوای یک حجمِ بسته با هوای بیرونی بکار می رود.ظاهر و ساختارِ دریچه هوا ی پادری بسیار شبیه به دریچه خطی زاویه دار می باشد که هوای موردِ تبادل از این لایه های تیغه ای شکل و موازی به سمت بیرون و داخل به حرکت در می آید. 

دریچه آلومینیومی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه بیرون و قاب فرعی روبه داخل محیط نصب می گردد. 

ابعاد دریچه آلومینیومی پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد. 

دریچه آلومینیومی پادری در رنگ های متنوع بصورت کوره ای پوشش داده می شود. 

 

 

14-دریچه هوا ی آلومینیومی پرّه z 

دریچه آلومینیومی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو محیط یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِ دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. 

ساختارِ دریچه آلومینیومی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّه های zشکل که بصورت افقی در بدنه ی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه می گردد. دریچه آلومینیومی پرّه zعموماً بصورتِ دیواری نصب می گردد. 

از دریچه آلومینیومی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا استفاده می شود.  

دریچه آلومینیومی پرّهzرا می توان بصورت ترکیبی در انواعِ دریچه ها از جمله دریچه های بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده نمود. 

سطوح دریچه آلومینیومی پرّهzبصورت رنگ کوره ای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده می شود. 

 

 

 

15- دریچه آلومینیومی اتاق عمل

 دریچه آلومینیومی اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخهای گرد با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه آلومینیومی اتاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک مجموعه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه فراز مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید. 

سطح بدنه ی دریچه آلومینیومی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

دریچه آلومینیومی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامی توان بصورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازه ی سقف کاذب تعبیه و نصب نمود.

 

 

 

16- دریچه هوا ی آلومینیومی خورشیدی 

دریچه آلومینیومی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده می شود. 

دریچه آلومینیومی خورشیدی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای شکل با قالب های متنوع، می شود.  

دریچه آلومینیومی خورشیدی نیز بوسیله یک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. 

دریچه آلومینیومی خورشیدی به دو صورتِ بافِریم و همچنین بدون فریم قابل تولید و عرضه می باشد. 

سایزِ استاندارد برای دریچه آلومینیومی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به ذکر است گروه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. 

دریچه آلومینیومی خورشیدی هم می تواند بطور مستقل در سقف یا دیوارِ محیط تعبیه گردد و هم می تواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود. 

بدنه دریچه آلومینیومی خورشیدی بصورت کامل و پشت و رو بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های مختلف پوشش داده می شود.

 

مشاهده موارد مشابه با یک کلیک:

دریچه بازدید

دریچه بازدید فن کویل

دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه زیر فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل

دریچه بازدید پلاستیکی

دریچه بازدید چوبی

دریچه بازدید استیل

 


گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا
گالری تصاویر دریچه گرد

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com