سه شنبه 14 آذر 1402
فلنچ کانال

فلنچ کانال

021-44000365

جهتِ اتصال، استحکام، پایداری و کاهشِ لرزه کانال در نقطه ی اتصال به کانالِ دیگر از رابطی بنامِ فلنچ کانال استفاده می شود.فلنچ کانال
بنابر مقطع و ساختارِ اصلیِ کانالِ هوا که ممکن است چهارگوش یا گِرد باشد، فلنچ کانال نیز به دو صورتِ چهارگوش و گرد تولید و عرضه می گردد.
این شرکت از سالها پیش درزمینه تولیدِ انواعِ فلنچ کانال و بست (ساپورت) بصورتِ سنتی(با نبشی فابریک) و در سالهای اخیر در تولید فلنچ گالوانیزه که بصورتِ ماشینی از پروفیل های ورقی که از بُرش و پِرسِ ورق گالوانیزه ساخته می شود، فعال می باشد که ذیلاً به توضیح و شرحِ مراحلِ تولیدِ انواعِ فلنچ کانال می پردازیم:

 

 

 

فلنچ کانال چهارگوش


الف- فلنچ کانال از پروفیل گالوانیزه (فلنچ کانال تی دی سی)


این نوع فلنچ کانال از چند قطعه اساسی بنامهای پروفیل گالوانیزه، کُرنر یا قطعه گوشه و کلیپس یا گیره فلنچ کانال تشکیل یافته است که بطور خلاصه به نوع جنس و عملکردِ هر قطعه اشاره می گردد:

الف-1- پروفیلِ فلنچ کانال (فلنچ تی دی سی)


جنسِ پروفیلِ این نوع فلنچ کانال از ورق گالوانیزه در ضخامتهای 0.6 ، 0.7 و یک میلی متر می باشد و در واقع قطعه ی اصلیِ این نوع فلنچ کانال همین قطعه می باشد که بر اساسِ ساختارِ خود دارای خَم ها و نَرومادگی هایی است که لبه ی ورقِ دهانه ی کانال هوا در مادگیِ این پروفیل قرار گرفته و بصورت پرچ یا نقطه جوش تثبیت می گردد.
لازم به ذکر است پروفیلِ این نوع فلنچ کانال در سایزهای 20 – 25 – 30- 35 و 40 تولید میگردد.
پروفیلِ فلنچ تی دی سی
نحوه ی کاربردِ پروفیلِ این نوع فلنچ کانال به این ترتیب است که اگر:
*سایزِ پروفیل فلنچ کانال 20 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 28 الی 30 میلیمتر می باشد.
*سایزِ پروفیل فلنچ کانال 25 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 26 الی 28 میلیمتر می باشد.
*سایزِ پروفیلِ فلنچ کانال 30 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 24 الی 26 میلیمتر می باشد.
*سایزِ پروفیلِ فلنچ کانال 35 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 32 الی 34 میلیمتر می باشد.
*سایزِ پروفیلِ فلنچ کانال 40 باشد، میزانِ کاهشِ طول پروفیل نسبت به طولِ فلنچ خور 34 الی 36 میلیمتر می باشد.

الف-2- کُرنر (قطعه گوشه فلنچ کانال تی دی سی)


کُرنر در ساختارِ فلنچ کانال، نقشِ چهارچوب دهنده به فلنچ کانال را ایفا می کند، که بصورتِ "اِل" شکل از ورق گالوانیزه در زیرِ پِرس حالت داده شده و در گوشه ی این قطعه ، سوراخ هایی برای اتصالِ یک جفت فلنچِ کانال تعبیه شده که پس از شکل گیریِ فلنچ در زمانِ اتصالِ دوقطعه فلنچ کانال به هم نقشِ تثبیت کننده را ایفا می کند.
سایزهای این قطعه از فلنچ کانال نیز باید با سایزهای پروفیلهای فلنچ کانال تطبیق داشته باشد که عملیاتِ چهارچوب پذیریِ فلنچ به درستی صورت پذیرد.
فلنچ کرنر

الف-3- کلیپس (گیره ی فلنچ کانال تی دی سی)


این قطعه بصورتِ "سی" شکل از ورق ضخیم گالوانیزه که از یک طرف به پیچِ قابلِ تنظیم متصل است ساخته شده است.این پیچ هنگامِ نصب کلیپس یا گیره ی فلنچ کانال نقشِ تثبیتِ دو فلنچ را به هم ایفا می کند.
کلیپس گیره

مزایای استفاده از فلنچ کانال تی دی سی:
1-سرعتِ تولیدِ این نوع فلنچ کانال (فلنچ تی دی سی) در مقیاسِ انبوه.
2-استفاده از ورق گالوانیزه در ساختارِ این نوع فلنچ کانال و عدم نیاز به ضدزنگ و یا پوشش های دیگر بر سطحِ آن.
3-هوابندیِ کاملِ این فلنچ کانال با استفاده از نوارِ درزگیرِ الاستومری.
4-همشکلی و همرنگیِ این نوع فلنچ کانال با ساختارِ اصلیِ کانال هوا.
5-سبُکی و قابلِ نقل و انتقالِ این نوع فلنچ کانال.
6-کم حجم بودنِ قطعاتِ این نوع فلنچ کانال و قابل انبارکردنِ آن.
7-کاهش زمانِ نصب فلنچ کانال.
8-تسهیلِ مراحلِ نصب.
9-استحکام بالا.
10-درزبندیِ کاملِ نقاطِ اتصالِ فلنچ کانال.

ب- فلنچ کانال سنتی از نبشی


این نوع فلنچ کانال در واقع از دو نوع نبشیِ فابریک و نبشیِ ورقی ساخته می شود.

ب-1- فلنچ کانال سنتی از نبشی فابریک:


این نوع فلنچ کانال بنا به ابعادِ کانال هوا و ضخامت ورق کانال هوا عمدتا از نبشی های نمره 3 و 4 ساخته می شود فلنچ سنتیو در مرحله اول ابعاد نبشی ها بر اساس ابعاد کانال با یک میزان بادخور برش داده می شود و در مرحله بعد بر روی دو بُعد از بدنه ی نبشی سوراخ هایی برای محلِ قرارگیری پیچ ومهره و همچنین برای محلِ پرچ تعبیه می شود،در مرحله سوم چهارقطعه نبشی به صورتِ گونیا کنارِهم بصورت چهارگوش قرار گرفته و توسطِ مونتاژکار به هم جوش داده می شوند و در مرحله آخر نیز فلنچ کانال توسطِ ضدزنگ پوشش داده میشود تا دربرابرِ رطوبت و استهلاک مقاوم گردد.
فلنچ کانال سنتی از نبشی فابریک

ب-2- فلنچ کانال سنتی از نبشی ورقی:


این نوع فلنچ نیز از ورق روغنی با ضخامتِ یک میل که بصورت نبشی برش و خم شده است ساخته می شود. طریقه سوراخکاریِ این فلنچ نیزبوسیله دستگاهِ پِرس بوده و اتصالاتِ چهارگوشه ی این نوع فلنچ کانال نیز بصورتِ نقطه جوش می باشد.نکته مهمِ دیگر اینکه سطحِ بدنه ی این نوع فلنچ کانال نیز در نهایت باید بوسیله ضدزنگ پوشش داده شود.
فلنچ کانال سنتی از نبشی ورقی

فلنچ کانال گرد


از فلنچ کانال گرد برای اتصال و تثبیتِ دو قطعه کانال با مقطعِ گرد استفاده می شود. فلنچ کانال گرد هم از جنس نبشی فابریک قابل تولید می باشد، هم بصورت تسمه ی ورقی از ورق گالوانیزه ضخیم.
در حالتی که فلنچ کانال گرد از نبشی فابریک باید ساخته شود لزوماً باید نبشی با دستگاه نورد ، نوردکاری شده و سپس بوسیله رنگ یا ضدزنگ پوشش داده شود.
در حالتی که فلنچ کانال گرد از ورق گالوانیزه باید ساخته شود باید یک قطعه ورق گالوانیزه به ضخامت دو یا سه میل با لیزرکاری بصورت فلنچِ تسمه ای برش و شکل داده شود.
فلنچ گرد

ج- نوار درزگیرِ فلنچ کانال :


جهت هوابندیِ تمامِ انواع فلنچها (اعم از فلنچ کانال تی دی سی ، فلنچ کانال از نبشی فابریک و فلنچ کانال از نبشی ورقی) نیاز به استفاده از محصولی بنام نوار درزگیر الاستومری میباشد. این نوار درزگیر که از جنس عایق الاستومری پشت چسبدار می باشد بر روی سطحِ مابینیِ دو فلنچ کانال چسبانده می شود، هنگامِ اتصالِ یک جفت فلنچ کانال به هم، باعثِ انسدادِ منافذ و درزهای احتمالی میگردد.
نوار درزگیر

چ- بست کانال (ساپورت "سی")

این نوع بست نیز از پرس و خَم کاریِ ورق گالوانیزه بوسیله ی دستگاههای خم و برش ،ساخته می شود.
با توجه به سوراخ های پِرس شده در بدنه ی این بستِ ورقی(بست"سی") ، بهترین امکان را برای رگلاژِ و برشِ طولیِ این نوع بست به کاربر می دهد.
با توجه به جنسِ این نوع بست که از ورقِ گالوانیزه ضخیم میباشد بهترین نما برای پروژه هایی که کانال هوا قرار است بصورت اکسپوز اجرا شود متصور میباشد.
این نوع بست کانالی بوسیله ی آویزهای پیچ متری به سقف متصل شده و کاناهای هوا و دیگر سازه های تاسیساتی را در محلِ خود نگه می دارد.

بست کانال  ساپورت c

برچسب های مرتبط:

پروفیل فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

گالری فلنچ کانال
اطلاعات عمومی فلنچ کانال

پروفیل فلنچ کانال (تی دی سی) 

فلنچ کانال که در سالهای اخیر مصرف فراوانی در صنعت داکت و کانال هوای گالوانیزه پیدا کرده، بعنوان محصولِ پایه جهت رابطِ دو قطعه کانال هوا محسوب می گردد.فلنج کانال از پروفیلی که از ورق گالوانیزه ساخته می شود،تشکیل می گردد. پروفیل فلنچ گالوانیزه

در واقع پروفیل فلنچ کانال از تسمه های ورق گالوانیزه با ضخامت های ۰.۶ ، ۰.۷ و حتی یک میلی متر، در شاخه های چهار متری تولید و عرضه می گردد.پروفیل فلنچ کانال تنها با چند بُرش از حالت پروفیل به فلنچ کانال تبدیل می شود و بر خلاف فلنچ های سنتی که طیِ مراحلِ سخت و طاقت فرسا از حالت  نبشی به فلنچ در می آمد، پروفیل فلنچ کانال به راحتی با سه برش به یک فلنچِ استاندارد تبدیل می شود. 

پروفیل فلنچ کانال در سایزهای ۲۰ ، ۲۵، ۳۰ ، ۳۵ و ۴۰ تولید و عرضه می گردد. این نوع پروفیل فلنچ کانال،فشارهوا و نیروهای وارده را بر پایه استاندارد ساخت کانال SMACNA-HVAC و استاندارد کانال هوا با ورق فولادی DW144 را تحت پوشش قرار می دهد. 

تولید پروفیل فلنچ کانال در داخل کشور تحت نظارت کارشناسان مجرب و بازرسین مربوطه با قیمت مناسب و مقرون به صرفه و کیفیت بالا از ورق گالوانیزه صورت می گیرد. 

پروفیل فلنچ کانال دارای ساختار منحصر به فردی می باشد بطوریکه به روش تداخلی می توان لبه های دهانه ی هر بُعد از کانال هوا را در نقطه ی اتصال در درون مادگیِ پروفیل فلنچ کانال قرار داد و با پرچ یا نقطه جوش این اتصال را تثبیت و محکم کاری نمود. 

نحوه ی کاربرد پروفیل فلنچ کانال به شرح زیر می باشد: 

الف- اگر سایز پروفیل فلنچ کانال ۲۰ باشد میزان کاهشِ طولِ پروفیل فلنچ کانال نسبت به طولِ فلنچ خور ۲۸ تا ۳۰ میل می باشد. 

ب- اگر سایز پروفیل فلنچ کانال  ۲۵ باشد میزان کاهشِ طول پروفیل فلنچ کانال نسبت به طول فلنچ خور ۲۶ تا ۲۸ میل می باشد. 

پ- اگر سایز پروفیل فلنچ کانال ۳۰ باشد میزان کاهش طول پروفیل فلنچ کانال نسبت به طول فلنچ خور ۲۴ تا ۲۶ میل می باشد. 

ت- اگر سایز پروفیل فلنچ کانال ۳۵ باشد میزان کاهش طول پروفیل فلنچ کانال نسبت به طول فلنچ خور ۳۲ تا ۳۴ میلیمتر می باشد. 

ث- اگر سایز پروفیل فلنچ کانال  ۴۰ باشد میزان کاهش طول پروفیل فلنچ کانال نسبت به طول فلنچ خور ۳۴ تا ۳۶ میلیمتر می باشد. 

 

اجزای جانبی  و مکملِ پروفیل فلنچ کانال

الف- گوشه یا کُرنرِ پروفیل فلنچ کانال : 

کرنر از قطعات مکملِ پروفیل فلنچ کانال می باشد که نقشِ چهارچوب دهنده به فلنچ گالوانیزه را ایفا می کند.کرنر پروفیل فلنچ گالوانیزهاین قطعه ی جانبیِ پروفیل فلنچ کانال بصورت  L  شکل و از ورق گالوانیزه ی ضخیم بوسیله ی قالب گیری در  پِرِس های سنگین تولید می شود.بر روی نقطه ی خم یا قائم الزاویه ی کرنرِ پروفیل فلنچ کانال ،سوراخ هایی ایجاد شده که توسط این سوراخ ها دو قطعه فلنچ کانال بوسیله ی پیچ- مهره به هم چسبیده و تثبیت می شوند. 

سایز کرنر ها نیز برای هریک از انواع  پروفیل فلنچ کانال بصورت کاملا مجزا طراحی و تولید می شود. 

یعنی برای پروفیل فلنچ کانال ۲۰ ، یک سایزِ مخصوص جهت کرنر ساخته می شود و برای پروفیل فلنچ کانال ۳۰ ، نیز یک سایزِ مجزا کرنر در نظر گرفته می شود. 

طریقه ی بکار گیریِ کرنر نیز در ساختار پروفیل فلنچ کانال بسیار ساده و آسان می باشد.در واقع روشِ جانماییِ کرنر در ساختار پروفیل فلنچ کانال نیز به روش نر-مادگی می باشد و تیغه های هر باله از کرنر در حفره های جانبیِ پروفیل فلنچ کانال داخل شده و پرچ می گردد. 

جنس کرنر نیز مثل پروفیل فلنچ کانال از ورق گالوانیزه می باشد. 

نکته مهم اینجاست که بنا به نقشِ ساختار دهنده ی کرنر در یک فلنچ کانال، حتماً باید ورقِ گالوانیزه ی مصرفی برای ساختِ کرنرِ پروفیل گالوانیزه از ورق ضخیم استفاده گردد. 

ب- کلیپس یا گیره ی پروفیل فلنچ کانال : 

کلیپس یا گیره ی پروفیل فلنچ کانال نیز از اجزای جانبیِ پروفیل فلنچ کانال می باشدکلیپس پروفیل فلنچ گالوانیزه و وظیفه ی اتصال دو پروفیل فلنچ کانال را به هم دارد. 

ساختار کلیپس پروفیل فلنچ کانال بصورتِ "C " شکل بوده و که هریک از باله های کلیپس وظیفه ای بعهده دارد.در واقع باله ی بالاییِ کلیپس پروفیل فلنچ کانال که توسط یک پیچ تجهیز شده با فشاری که از محکم شدنِ پیچ به دو قطعه پروفیل فلنچ کانال وارد می آورد باعث ایستایی و تثبیتِ یک جفت پروفیل فلنچ کانال نسبت به هم می گردد.

 

 

 

مزایای استفاده از پروفیل فلنچ کانال : 

زمان تولیدِ پروفیل فلنچ کانال بسیار پایین و سرعت تولید پروفیل فلنچ کانال بسیار بالاست.این موضوع در پروژه های بزرگ به لحاظ تیراژ تولیدِ انبوهِ پروفیل فلنچ کانال از اهمیت خاصی برخوردار است. 

با توجه به جنس ساختار پروفیل فلنچ کانال که از ورق گالوانیزه می باشد،دیگر نیازی به پوشش مازاد از جمله ضدزنگ یا رنگ بر سطحِ فلنچ نمی باشد. 

هوابندیِ فلنچ هایی که با پروفیل فلنچ کانال ساخته می شوند با تجهیزات جانبی از جمله نوار درزگیر الاستومری و ماستیک هوابندی بصورت کامل  انجام می گیرد. 

ظاهرِ زیبا و هماهنگِ پروفیل فلنچ کانال با ساختارِ خودِ کانال گالوانیزه باعث زیباییِ کانال هوا مخصوصا در جاهایی که داکت هوا بصورت اکسپوز اجرا گردیده می شود. 

پروفیل فلنچ کانال نسبت به طولِ شاخه هایی که دارد دارای وزن مناسب و پایینی می باشد و به راحتی قابل حمل،نصب و جابجایی می باشد. 

پروفیل فلنچ کانال بسیار کم جاگیر، کم حجم و قابل انبارداری می باشد. 

زمان ساخت و نصب فلنچ کانال و تبدیل آن از پروفیل فلنچ کانال به فلنچِ کانال بسیار سریع می باشد. 

مراحل نصب پروفیل فلنچ کانال بسیار ساده و آسان می باشد. 

استحکام بالای پروفیل فلنچ کانال نیز از نکات بارزِ ان می باشد. 

با استفاده از ماستیک و مواد درزبند،تمام نقاط اتصال پروفیل فلنچ کانال به حالت درزبند در می آید.

 

نوار درزگیر پروفیل فلنچ کانال : 

جهت هوابندیِ فلنچ هایی که با پروفیل فلنچ کانال ساخته می شوندنواردرزگیر پروفیل فلنچ گالوانیزه از گسکت یا نوار درزگیر الاستومری در عر ضهای سه تا پنج سانت استفاده می شود.این نوار در میان دو لایه از پروفیل فلنچ کانال جانمایی شده و با محکمتر شدنِ ساختارِ فلنچها نسبت به هم بوسیله فشاری که کلیپس ایجاد می کند تمام منافذ و درزهای احتمالی را مسدود و از احتمال نشت هوا جلوگیری می کند.

 

 

ساپورت گالوانیزه ی کانال(ساپورت C ):

این ساپورت نیز از ورق گالوانیزه ضخیم که طیِ پِرس ها و خَم های مخصوص ساختار حرفِ C انگلیسی به خود گرفته و همین خم ها باعث استحکامِ مضاعفِ این ساپورت می گردد.ساپورت سی
سوراخ هایی که بر روی بدنه ی ساپورتC  ایجاد می شود باعث میشود که به نصاب برای تنظیم محل دقیق آویز ساپورت بهترین امکان را فراهم کند.
با توجه به همجنس بودنِ ساختار ساپورت C با جنس ساختار کانال گالوانیزه، این نوع ساپورت برای نصب کانال هایی که کاربردِ اکسپوز دارند( بصورت نما اجرا می شوند) بسیار مناسب می باشند.
ساپورت C بعنوانِ زیره و پیچ های متری بعنوان آویز ساپورت در سازه های تاسیساتی بکار می روند.از ساپورت C در هم برای مهار کانال هوا و هم لوله های تاسیساتی می توان استفاده نمود.
 
فلنج کانال

کیفیت و ضخامت ورق فلنج کانال : 

با توجه به طول و عرض فلنج می توان ضخامت فلنج کانال را تعیین نمود.دامنه ضخامت ورق برای تولید فلنج کانال از ۰.۵ تا ۱ میلیمتر متغیر است.بدیهی است با توجه به افزایش طول و عرض فلنج، ضخامت ورق فلنج کانال نیز به همان نسبت افزوده میگردد. 

انعطاف ورق فلنج کانال در ارتقای کیفیت فلنج کانال تاثیر شایانی دارد.در واقع انعطاف ورق در تاب آوریِ فلنج کانال در طی مراحل تولید به شدت موثر است.این انعطاف باعث می شود شکل گیریِ فلنج کانال در زیر غلتک های دستگاهِ تولید فلنج کانال به بهترین شکل صورت گیرد. 

از عواملتعیین کیفیت در ساختار فلنج کانال، ساختار صاف و بدون تاب و پیچ و خم می باشد.هر شاخه ی ۴ متری از فلنج کانال بصورت استاندارد باید کاملا صاف و بدون تاب از زیر غلطک های دستگاهِ تولیدِ فلنج کانال خارج شود تا پس از تکه تکه شدن و تبدیل شدن به فلنج، هیچ انحراف یا ناگونیایی در ساختار فلنج کانال بوجود نیاید. 

با توجه به توضیحات اخیر مشخص شد که علاوه بر کیفیت ورقِ مصرفی در تولید فلنج کانال،کیفیت دستگاه تولید فلنج کانال نیز در ارتقای کیفیت فلنج کانال بسیار تاثیرگذار است.به همین خاطر باید در زمان خریدِ فلنج کانال حتما باید به برند فلنج کانال دقت کرد. 

موضوع مهمِ دیگر در تعیین کیفیت فلنج کانال ،امکان هوابند شدنِ فلنج کانال می باشد.به همین دلیل در زمان تولید فلنج کانال در لایه های داخلیِ فلنج کانال از ماستیک استفاده میشود.به این نوع پروفیل، "پروفیل فلنج کانال ماستیک دار" گفته می شود.ماستیک باعث فیت شدنِ ساختار دهانه کانال به ساختار فلنج کانال گشته و از نشت هوا از درزهای احتمالیِ فلنج کانال  ممانعت به عمل می آید. 

عرضِ فلنج کانال نیز به طول یا عرضِ فلنج مربوط میگردد.بدیهی است دهانه های کانال با سایز کم به فلنج کانال با عرض پایین نیازمند است. 

کیفیت کرنرهای فلنج کانال نیز در میزان کیفیت فلنج تاثیر می گذارد.ضخامت ورقِ کرنرِ فلنج کانال باید طوری باشد که پس از فیت شدن در گوشه های فلنج،شاهد هیچگونه لرزشی نباشیم.علاوه بر ضخامت ورق کرنر، زایده های روی کرنر فلنج کانال در این امر موثر است.در اینجا باید مجددا به کیفیتِ قالب ها و دستگاه های تولید تاکید شود.طول باله های کرنرِ فلنج کانال و میزان تداخل کرنر در مادگی های فلنج کانال از امکانِ جداشدگی یا بازی کردنِ کرنر در ساختار فلنج کانال جلوگیری می نماید. 

پس از موارد بالا باید به کیفیت خم کاریِ لبه های فلنج کانال اشاره نمود.این زبانه ها باید طوری باشد که نه بیش از اندازه باز و نه بیش از اندازه بسته باشد.مقدارِ باز بودنِ زبانه های فلنج کانال در تسهیل نصب فلنج کانال در دهانه های کانال بسیار تاثیر گذار است.البته این موضوع علاوه بر سهولت نصبِ فلنج کانال در سرعت نصبِ فلنج کانال نیز به شدت تاثیر گذار است. 

اهمیتِ عدم تاب داشتنِ فلنج کانال در زمان جفت شدنِ دو فلنج نسبت به هم مشخص میگردد.اگر راستای فلنج کانال دارای تاب خوردگی باشد در زمان نصب و جفت کردنِ فلنج ها امکان و احتمال نشت هوا وجود دارد. 

برای هوابندکردنِ فلنج کانال در زمان هم چسبانی با فلنج دیگر،از قطعه ای بنام گسکت استفاده می شود.از گسکت تحت عنوان نوار درزبندیِ فلنج کانال نیز یاد می شود. 

تعداد کلیپس بعنوان تثبیت کننده فلنج کانال در نقطه اتصال به طول و عرض فلنج مربوط می شود.این تعداد گلیپس هم در تثبیت و هم در کیفیت هوابندیِ فلنج کانال موثر است. 

تداخل کامل لبه های دهانه کانال هوا در ساختار فلنج کانال ،در عدم شدنِ فلنج از کانال تاثیر شایانی دارد.پس از این تداخل کاملِ کانال در ساختار فلنج کانال می توان با استفاده از پرچ یا نقطه جوش و یا حتی پیچ سرمته دار این اتصال را بطور کامل تثبیت کرد. 

زاویه ی ۹۰ درجه ی ساختار فلنج کانال باعث می شود همچسبانیِ دو قطعه فلنج کانال در زمان اتصال به بیشترین حد برسد.در واقع این زاویه دقیقا باید قائمه باشد. 

از جمله موارد دیگر در ارتقای کیفیت فلنج کانال پلیسه گیریِ لبه های آن پس از برش با سنگ فرز می باشد.به لحاظ کیفیت برش نیز باید زاویه صفحه برش با فلنج کانال دقیقا ۹۰ درجه باشد تا هنگام همچسبانیِ قطعات فلنج کانال نسبت به هم حالت گونیا داشته باشند. 


محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com