جمعه 21 مرداد 1401
دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل عموماً برای دسترسی و تعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فن کویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی صفحه دربِ دریچه دسترسی فن کویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه بازدید یا دریچه دسترسی دسترسی فن کویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

 

 

انواع دریچه دسترسی فن کویل:

 

1-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی

الف- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده

در فن کویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هودریچه دسترسی فن کویل سادهبر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه دسترسی فن کویل کاملاً مسدود باشد. دریچه دسترسی فن کویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فنکویل وجود ندارد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا می شود و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

 

 

ب- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی شیاردار:

بر روی دربِ فن کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فن کویل مکش شود دریچه دسترسی فن کویل شیاردارو به این منظور روی درب دریچه دسترسی فن کویل ( دریچه زیر فن کویل ) شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه دسترسی فن کویل ، دریچه دسترسی فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه دسترسی فن کویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

پ- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی ۳۰درجه:

دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد دریچه دسترسی فن کویل خطیو مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فن کویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فن کویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فن کویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

پ- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی کله قندی:

دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فن کویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرددریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فن کویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فن کویل به عهده می گیرد.دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

ت- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی گل سقفی(پلّه ای):

دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد دریچه دسترسی فن کویل گل سقفیو درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فن کویل را به عهده داشته و در فن کویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتردریچه دسترسی فن کویل طرح اسلوت جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه دسترسی فن کویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه دسترسی فن کویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فن کویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

 

ج- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی مشبک:

دریچه دسترسی فن کویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه دسترسی فن کویل مشبکدریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فن کویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فن کویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه دسترسی فن کویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فن کویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه دسترسی فن کویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

 

 

2-دریچه دسترسی فن کویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه دسترسی فن کویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ دریچه دسترسی فن کویل چوبیچشمگیری است. روندِ تولید دریچه دسترسی فن کویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه دسترسی فن کویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

 

دریچه دسترسی فن کویل چوبی بیشتر در فضاهایی که در کف،دیوار و سقفِ آنها، از آیتم چوب استفاده شده،کاربرد دارد.در واقع برای هارمونیِ محیطی به لحاظِ مَتریال از دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود. 

برای جلوگیری از استهلاک و محافظتِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل از پوشش رنگ ضدآب بر سطح آن استفاده می گردد. 

همانطور که از نام دریچه دسترسی فن کویل تداعی می شود جنس و ماهیتِ دریچه دسترسی فن کویل از ام دی اف می باشد. 

با توجه به ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ دریچه دسترسی فن کویل چوبی، این دریچه مورد اقبال و عنایت کارفرمایان و طراحان دکوراسیون داخلی قرار گرفته است. 

بکارگیری از دستگاهها و ماشین آلاتِ پیشرفته ی سی ان سی ، وکیوم و همچنین سیستم رنگ کاری، باعث می شود تا محصول نهایی با کیفیت برتر به دست مصرف کننده برسد. 

همانطور که اشاره گردید امکانِ طراحی و اجرای طرحها و نقوشِ متناسب با طراحیِ داخلیِ محیط بوسیله دستگاههای سی ان سی،باعث رسیدن به دکورِ دلخواه در محیط می شود. 

دریچه دسترسی فن کویل چوبی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد،که هم فریم و هم بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل هردو قابلِ طرح پذیری و در اصطلاح ابزار زدن می باشند. 

فریم دریچه دسترسی فن کویل با عرضهای گوناگون قابل ساخت و تعبیه در محلِ خود می باشد.درب دریچه دسترسی فن کویل نیز به دوصورت وزنه ای و لولایی در محل خود جانمایی می گردد.درصورت لولایی بودنِ درب دریچه دسترسی فن کویل استفاده از یراق آلاتِ مرغوب اهمیت ویژه ای دارد.رعایت همین موضوع باعث افزایش طول عمرمفید دریچه دسترسی فن کویل می گردد. 

سطح دریچه دسترسی فن کویل با دو روشِ رنگ کاری و وَکیوم قابل پوشش است.درصورتیکه که از آیتم رنگ جهت پوشش دریچه دسترسی فن کویل استفاده شود،هم کیفیت رنگ و هم کیفیت رنگ کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.درصورتی هم که از پوشش وکیوم برای پوشاندنِ سطح دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود،ضخامت و کیفیتِ کاورِ وکیوم از رئوس کار می باشد.پوشش وکیوم هم می تواند بصورت هایگلاس مات و براق استفاده گردد. 


۳- دریچه دسترسی فن کویل از جنس استیل: 

از دریچه دسترسی فن کویل در کاربری های خاص مثل اتاق های تمیز،محیط های بهداشتی،درمانی و بیمارستانی و همچنین سالن های تولید مواد غدایی و یا جاهاییکه رطوبت و نم وجود دارد(مثل استخرها،آزمایشگاهها و...) و موارد مشابه، استفاده می گردد. 

فریم و بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل بطور کلی از جنس استیلِ نگیر، با عیارِ۳۰۴ و ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود. 

درب دریچه دسترسی فن کویل استیل، به دوصورتِ لولایی با قفل زیمنس و وزنه ای ساخته می شود. 

دربِ لولاییِ دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز با لولای فلزی و استیل فابلیت ساخت دارد و بنا به درخواست کارفرما می توان دریچه دسترسی فن کویل را حتی در موردِ لولا، بصورت تمام استیل تولید نمود. 

دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز مثل آلومینیوم دارای مدلهای متنوع می باشد که به اختصار به توضیحاتی در مورد انواع دریچه دسترسی فن کویل استیل می پردازیم. 

تنوعِ مدلهای دریچه دسترسی فن کویل استیل به تعداد تنوعِ مدلهای آلومینیومی نیست و ما به شرح موارد زیر اکتفا می کنیم. 

 

الف- دریچه دسترسی فن کویل ساده ی استیل: 

ساختار دریچه دسترسی فن کویل ساده ی استیل ،از یک فریم با عرض دلخواه و درب دریچه نیز بصورت فِلَت از ورق استیل به ضخامت یک میل می باشد. 

در این مدل در سطح دریچه دسترسی فن کویل شیار، منفذ یا معبری برای عبور هوا وجود ندارد و سطح دربِ این دریچه بطور کامل پوشیده می باشد. 

 

ب- دریچه دسترسی فن کویل گریل دارِ استیل: 

برای دستگاههای فن کویلی که نیاز به مکش هوا از محیط دارند می توان روی درب دریچه دسترسی فن کویل، خطوطِ موازیِ  گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانت ایجاد نمود تا هوای لازم به دستگاه، از لابلای این گریل ها به دستگاه فن کویل تزریق شود. 

دربِ دریچه دسترسی فن کویل گریل دارِ استیل نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید می باشد. 

دریچه دسترسی فن کویل گریل دار استیل هم بصورتِ پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو قابلِ نصب می باشد.

 

 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی 

در جاهایی که امکان استفاده از آلومینیوم و چوب برای کاربرد در ساختار دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد از دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی یا دریچه بازدید پلاستیکی استفاده می شود. 

این موضوع در شهرهای شمالی و جنوبی که دارای رطوبت بالایی در هوا می باشند بیشتر به چشم می خورد. 

ماهیت جنس دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد. میزان چگالیِ مواد پلیمری در ساختار دریچه دسترسی فن کویل می تواند متضمنِ کیفیت دریچه گردد. 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد. 

درب دریچه دسترسی فن کویل به دوصورت وزنه ای و لولایی تولید می گردد. 

عرض فریم دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی بین ۳ تا ۳.۵ سانتیمتر متغیر است. 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی بصورت پیچی در محل حفره خود نصب و تثبیت می گردد. 

از جمله مزایای دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی وزن سبک ِ آن می باشد که این موضوع باعث امکان حمل و نصبِ آن را فراهم می آورد.همچنین وزن سبکِ دریچه دسترسی فن کویل باعث کم خطر بودنِ ان بعداز زمان نصب به لحاظِ افتادنِ دریچه از محلِ نصبِ خود می باشد. 

ویژگیِ بارزِ دیگرِ دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی قیمت مناسب و مقرون به صرفه ی آن می باشد. 

مورد دیگری که بعنوان مزیت از آن برای دریچه دسترسی فن کویل می توان نام برد،عدم نیاز به رنگ یا نقاشی در سطح آن می باشد. 

درب دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی به دوصورتِ کاملا مسدود و گریل دار قابل تولید و عرضه می باشد.نوعِ گریل دارِ آن به خاطر امکان تغذیه ی هوای برگشتِ دستگاه فن کویل عرضه می گردد.

 

روش سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل :

سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل اولین مرحله از مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل می باشد. 

برای استخراجِ ابعادِ قابِ حفره ی زیر فن کویل،به اولین نکته ای که باید توجه نمود، قائمه بودنِ اضلاع این قاب می باشد. این قاب می تواند از قوطی،نبشی یا سازه های کنافی باشد.چون چهارچوبه ی دریچه دسترسی فن کویل گونیا می باشد،لذا قسمت فرورونده ی دریچه دسترسی فن کویل نیز در حفره ی قابِ زیرِ فن کویل نیز قائم الزاویه می باشد. 

برای سایزینگِ دقیقِ ابعاد دریچه دسترسی فن کویل باید ابعاد طول و عرض قاب یا فِریم زیرِ فن کویل را بصورت صفربه صفر از داخل اندازه گرفت. لازم به ذکر است دراین ابعاد نباید کسوراتی مثل بادخور و موضوعات دیگر را دخیل نمود،زیرا این کسورات بطور اتوماتیک در زمان ساخت دریچه دسترسی فن کویل لحاظ می گردد و اگر در زمان سایزینگ،بادخور را ثبت کنیم و اگر در زمان ساخت نیز همین مقدار از سوی سازنده لحاظ گردد،در نهایت با کوچک شدنِ ابعاد دریچه دسترسی فن کویل مواجه خواهیم شد. 

نکته ی مهم دیگر که در زمان سایزینگ به آن دقت نمود،هم تراز بودنِ تمامِ وجوهِ قاب زیرِ فن کویل برای صحتِ سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل می باشد.در صورتِ عدم رعایت این موضوع، نتیجه ی حاصل ،ظاهری زائده شکل در سقف می گردد. 

در سایزینگ دریچه دسترسی فن کویل نکته دیگری که باید رعایت شود فاصله ی افقِ قابِ دریچه دسترسی فن کویل تا بدنه فنکویل می باشد،زیرا اگر قرار باشد دریچه دسترسی فن کویل بصورت وزنه ای ساخته شود حتما باید فاصله ی عُرفیِ زیرِدستگاه فن کویل تا درب دریچه دسترسی فن کویل رعایت شده باشد.

 
برای مشاهده و بررسی بیشتر:

دریچه بازدید

دریچه بازدید فن کویل

دریچه زیر فن کویل

دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه بازدید پلاستیکی

دریچه بازدید چوبی

دریچه بازدید استیل

گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
اطلاعات عمومی دریچه دسترسی فن کویل

طریقه سایزینگ دریچه دسترسی فن کویل :

اولین مرحله ی ساخت دریچه دسترسی فن کویل سایزینگِ ابعاد کلافی هست که قرار است دریچه دسترسی فن کویل بر روی آن نصب گردد.مهمترین موضوع در این مرحله گونیا بودنِ تمام زوایای کلافِ مربوطه می باشد.با توجه به گونیای بودنِ ساختارِ دریچه دسترسی فن کویل ، در صورتی که کلافِ زیرِ کار گوتیا نبوده یا در اصطلاح قِناس باشد، نصابِ دریچه دسترسی فن کویل در زمانِ نصب دریچه زیر فن کویل یا با اختلال مواجه می گردد و یا در بعضی مواردِ خاص امکانِ نصب دریچه دسترسی فن کویل وجود نخواهد داشت.پس از اطمینان از گونیا بودنِ ساختارِ کلافِ زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل ابعادِ طولی و عرضیِ داخلیِ کلاف زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل استحصال می شود.نکته ی مهم در این مرحله یادداشتِ این ابعاد بصورت دقیق و بدون بادخور می باشد.در واقع این ابعاد بصورت خام باید به کارخانه ی سازنده ی دریچه دسترسی فن کویل اعلام می گردد و تیم سازنده ی دریچه دسترسی فن کویل ،خود به خود اقدام به اِعمالِ تمامِ الزامات از جمله بادخور و مسایل دیگر می نماید. نکته ی دیگری که در زمان سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل باید به آن توجه نمود همسطحیِ کلافِ زیرِکارِ با افقِ سقف کاذب‌ کاذب، در اصطلاح بر روی محلِ نصب دریچه دسترسی فن کویل پلّه می افتد و محل نصب دریچه دسترسی فن کویل بسیار زشت و ناهمگون به نظر می رسد. کلافِ دریچه دسترسی فن کویل هم می تواند از قوطی،نبشی یا سازه ی کناف باشد که دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ ازرو یا پیچ مخفی بر روی این کلاف ها نصب و تثبیت می گردد.

روش ساخت انواع دریچه دسترسی فن کویل

الف- انواع دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی

۱-روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده لولایی:

برای ساخت این نوع دریچه دسترسی فن کویل باید کار را به قسمت اساسی تقسیم نمود.اولین اقدام در ساخت دریچه دسترسی فن کویل  ،طراحی و ساخت فریمِ دریچه دسترسی فن کویل می باشد.برای ساخت فریم باید حتماً میزانِ بادخورِ ابعادِ کلافِ زیرکار را در نظر گرفت تا نصابِ دریچه دسترسی فن کویل در زمان نصب دریچه دسترسی فن کویل دچار مشکل نگردد. 

فریم دریچه دسترسی فن کویل نیز از چهار ضلع پروفیلِ مخصوصِ آلومینیومی تشکیل شده که بوسیله ی گوشه های فلزی بصورت پِرِسی به هم متصل شده و تشکیل فریمِ چهارگوش را می دهند. 

پس از طراحی و ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.برای ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل باید ابعاد داخیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل را ملاک قرار داد و بر اساس این ابعاد اقدام به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل نمود. 

درب دریچه دسترسی فن کویل لولایی ساده بواسطه ی یک رشته لولا از یک یا دو طرف(بنا به ابعاد و نوع کاربردِ دریچه دسترسی فن کویل) به فریم دریچه دسترسی فن کویل متصل می شود. علاوه بر اتصال درب دریچه دسترسی فن کویل به وسیله لولا به فریم، از سوی دیگر بوسیله ی قفل زیمنس درب دریچه دسترسی فن کویل به فریم چسبانده و به این ترتیب امکان باز یا بسته شدنِ درب دریچه دسترسی فن کویل پدید می آید. 

برای نصب دریچه دسترسی فن کویل بر روی کلافِ زیرکار باید از پیچ استفاده نمود.به همین بر روی سطوحِ فریم دریچه دسترسی فن کویل با استفاده از پِرس های مخصوص، جای پیچ تعبیه می شود تا در زمان نصب و پیچ کاریِ دریچه دسترسی فن کویل در محل مورد نظر، برجستگیِ پیچ، روی نمای فریم به چشم نیاید و نمای دریچه دسترسی فن کویل زیباتر به نظر برسد. 

البته لازم به ذکر است اگر قرار باشد دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ مخفی یا پیچ ازتو نصب شود،این جای پیچ ها بر روی قسمت داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می گردد. 

با توجه به ساده بودنِ نوع درب این دریچه دسترسی فن کویل نیازی به ایجاد شیار یا مورد دیگری بر روی سطح درب دریچه دسترسی فن کویل نیست و درب این دریچه دسترسی فن کویل بصورت صاف و فِلت ، در داخل فریم جانمایی می گردد. 

همانطور که اشاره گردید درب این دریچه دسترسی فن کویل بوسیله ی قفل زیمنسی باز  و بسته می شود که امنیت بیشتری نسبت دیگر قفل ها دارد. 

از جمله خصوصیات این دریچه دسترسی فن کویل جدانشدنِ درب دریچه دسترسی فن کویل از ساختار فریم می باشد و نصاب یا تعمیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل با بازکردنِ قفل به راحتی درب دریچه دسترسی فن کویل  را باز و پس از تعمیر و بازدید فن کویل مجددا آنرا می بندد. 

در زمان ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل به حاشیه درب دریچه دسترسی فن کویل به میزان یک سانت لبه داده می شود که این لبه ی یک سانتی هم باعث استحکام درب دریچه دسترسی فن کویل می شود و هم باعث جلوگیری از تاب خوردگی و دِفرمه شدنِ ساختارِ درب دریچه دسترسی فن کویل می شود. 

برای زیبایی و محافظت ساختار دریچه دسترسی فن کویل و نیز برای تناسب نمای دریچه دسترسی فن کویل با نمای محیط باید بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه دسترسیِ فن کویل از پوشش رنگ کوره ای پودری استاتیک استفاده گردد.با توجه به کدرنگ های متنوع و زیبا می توان از انواع رنگ سفید،کرم،مشکی،قهوه ای سوخته و دیگر رنگ ها بر روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل(اعم از فریم و درب دریچه دسترسی فن کویل) استفاده نمود. 

پس از عملیات رنگ کوره ای و خارج کردنِ دریچه دسترسی فن کویل از داخل کوره،برای محافظت از سطوح دریچه دسترسی فن کویل از گزند ضربه و یا خشدار شدنِ سطوح دریچه دسترسی فن کویل از کاورِ مشمایی برای ضربه گیر کردنِ دریچه دسترسی فن کویل استفاده شود تا دریچه دسترسی فن کویل در زمان انتقال به به پروژه و عملیات نصب، دچار آسیب و صدمه نگردد.۲

2- روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده وزنه ای:

برای ساخت این دریچه دسترسی فن کویل نیز ابتدا از طراحی و ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل شروع به کار می کنیم.با توجه به آلومینیومی بودنِ ماهیتِ این دریچه دسترسی فن کویل ساختارِ فریمِ این دریچه دسترسی فن کویل از پروفیل آلومینیوم می باشد.یعنی به لحاظِ سایز و عرضِ فریمِ دریچه دسترسی فن کویل در دو عرضِ ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم.در صورتیکه عرض فریم دریچه دسترسی فن کویل از پروفیل ۳ سانتی ساخته شود به آن دریچه دسترسی فن کویل فریم معمولی و اگر از پروفیل ۵ سانتی استفاده گردد به آن دریچه دسترسی فن کویل فریم پهن اطلاق می گردد.

برای طراحیِ ابعاد فریم دریچه دسترسی فن کویل باید به ابعاد داخلیِ کلافِ فلزی یا چوبیِ زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل توجه کنیم.البته ابعاد فریم دریچه دسترسی فن کویل از هر طرف به اندازه ی ۵ میل از ابعاد داخلیِ کلاف کوچکتر در نظر گرفته می شود تا در زمان نصب دریچه دسترسی فن کویل بر روی کلاف مشکلی پیش نیاید.

فریم دریچه دسترسی فن کویل یک قطعه ی چهارضلعی می باشد که هریک از اضلاع بوسیله ی یک گوشه یا کُرنر بصورت پِرِسی به هم متصل می شود و در نهایت ساختار چهارگوشِ فریم پدید می آید.این چهار گوشه ی آلومینیومی مبنای ساختارِ درب دریچه دسترسی فن کویل نیز می باشد.در واقع درب دریچه دسترسی فن کویل بر روی نشیمنِ داخلیِ "سه پَریِ" فریم دریچه دسترسی فن کویل می نشیند و با برداشتن و گذاشتنِ درب دریچه دسترسی فن کویل بر روی این محل،عملیاتِ بازدید،تعمیر و چکاپ دستگاه فن کویل انجام می پذیرد.

در حقیقت درب فن کویل وزنه ای، بصورت مستقل از فریمِ دریچه دسترسی فن کویل عمل نموده و هنگام باز و بسته شدن بصورت کاملا از فریم دریچه دسترسی فن کویل مجزا می شود.

جنس ورق درب دریچه دسترسی فن کویل نیز ورق آلومینیوم می باشد. ضخامت ورق درب دریچه دسترسی فن کویل دقیقا به ابعاد دریچه دسترسی فن کویل وابسته است.در ابعادِ متوسط به پایینِ دریچه دسترسی فن کویل از ورق

آلومینیوم با ضخامت یک میل و در ابعاد بزرگ از ورق آلومینیوم با ضخامت های بالاتر برای ساخت دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود.

ساختار و ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل نیز به ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل مربوط می گردد.ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل ساده ی آلومینیومی وزنه ای نسبت به ابعادِ نشیمن گاهِ سه پریِ فریم از هر طرف به میزان ۱ تا ۲ میل کوچکتر در نظر گرفته می شود تا درب دریچه دسترسی فن کویل به راحتی در نشمین گاهِ فریمِ دریچه دسترسی فن کویل جانمایی گردد.

نکته ی مهم قبل از طراحی و ساخت دریچه دسترسی فن کویل وزنه ای آلومسینیومی ساده، این موضوع می باشد که باید فاصله ی بین دستگاه فن کویل و دریچه دسترسی فن کویل به قدری باشد که امکانِ جداسازی و جانماییِ مجددِ درب دریچه دسترسی فن کویل به راحتی وجود داشته باشد.در صورتیکه این فاصله بیش از حد کم باشد درب دریچه دسترسی فن کویل وزنه ای امکانِ جداسازی از فریم را نخواهد داشت.

همانطور که اشاره گردید ساختار درب دریچه دسترسی فن کویل با قالبِ فریم دریچه دسترسی فن کویل همخوان بوده و به نوعی هم قالب می باشند.برای قوام و استحکام درب دریچه دسترسی فن کویل در محیطِ ساختارِ ورقِ درب دریچه دسترسی فن کویل یک لبه ی یک تا یک و نیم سانتی به داخل ایجاد میشود که این لبه، هم وظیفه ی مستحکمتر کردنِ درب دریچه دسترسی فن کویل را بعهده می گیرد و هم از تاب برداشتن یا دفرمه شدن درب دریچه دسترسی فن کویل در زمان بهره برداری جلوگیری می کند.

با توجه به ساده بودنِ مدلِ دربِ این دریچه دسترسی فن کویل ،نیازی به ایجاد شیار،سوراخ یا منفذ هوا بر روی درب دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد و درب دریچه دسترسی فن کویل بصورت فِلت و کاملا صاف و بدون شیار طراحی،مونتاژ و در محل خود جانمایی می گردد.

دریچه دسترسی فن کویل را به دو روش پیچ ازرو و پیچ ازتو(پیچ مخفی) بر روی کلافِ مربوطه نصب و تعبیه می کنند.اگر دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ ازرو قرار باشد نصب گردد بر روی ساختار بیرونیِ فریم جای پیچ ها بصورت پِرسی حک می شود و اگر دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ مخفی نصب گردد باید این جای پیچ ها بر روی دیواره ی داخلیِ فریمِ

دریچه دسترسی فن کویل حک گردد که پیچ ها پس از نصب دریچه دسترسی فن کویل در معرض دید نباشد.

حکِ جای پیچ روی ساختار فریم حتما باید قبل از عملیات رنگ کاری روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل صورت پذیرد.زیرا اگر بدینگونه عمل نکنیم، هرگونه پِرسکاری بعد از رنگ کاری بر روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل باعث آسیب و خط و خش به ساختار فریم دریچه دسترسی فن کویل می گردد.

پس از اینکه تمامی مراحلِ طراحی،یرش و مونتاژِ تمام اجزای دریچه دسترسی فن کویل به پایان رسید،برای محافظت دریچه دسترسی فن کویل در برابر آسیب های بیرونی از جمله ضربه،خراش، خورندگی و...، کلیه ی سطوح دریچه دسترسی فن کویل با پوشش رنگ پودری استاتیکِ کوره ای کاور می شود.رنگ کاری بر روی سطح دریچه دسترسی فن کویل علاوه بر محافظت دریچه دسترسی فن کویل در برابر آسیب های احتمالی می گردد،بلکه باعث هارمونیِ محیطی می گردد و هماهنگی لازم را بین نمای دریچه دسترسی فن کویل با نمای محیط ایجاد می کند. کُد رنگ هایی که برای نوعِ رنگ دریچه دسترسی فن کویل انتخاب می گردد بسیار متنوع می باشد و محدودیتی در انتخاب رنگ برای خریدار یا کارفرما وجود ندارد.البته بطور عُرفی از رنگ های سفید،کرم،قهوه ای،طوسی،مشکی و نقره ای بر روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود.

پس از اجرای عملیات رنگ و خارج کردنِ دریچه دسترسی فن کویل از کوره ی رنگ، برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به ساختارِ دریچه دسترسی فن کویل در زمان انتقال دریچه دسترسی فن کویل تا محل پروژه از کاورِ مشماییِ ضخیم و ضدضربه استفاده می گردد تا دریچه دسترسی فن کویل بصورت کاملا سالم در محل مورد نظر نصب و تعبیه گردد.

 

۳- روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل شیاردارآلومینیومی لولایی: 

این دریچه دسترسی فن کویل دارای مشخصه ی شیاردار بودن می باشد.یعنی روی درب دریچه دسترسی فن کویل برای تامین هوای برگشتِ دستگاه فن کویل یک سِری شیار ۹ یا ۱۸ سلنتی حک می گردد که همین موضوع نیز وجهِ تسمیه ی این دریچه دسترسی فن کویل گشته است.  

ساختار دریچه دسترسی فن کویل شیاردارآلومینیومی لولایی از دو جزءِ اصلیِ فریم و درب که هردوی این اجزا نیز از جنس آلومینیوم می باشد تشکیل یافته است. 

فریم دریچه دسترسی فن کویل از پروفیلِ ۳ یا ۵ سانتیِ آلومینیوم تشکیل یافته که بنا به ضرورت میتوان از یکی از موارد،استفاده نمود.برای ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی لولایی ابتدا به ابعاد کلافِ زیرِ دریچه دسترسی فن کویل توجه می کنیم.این ابعاد ملاکِ ما برای ساخت فریم می باشد.برای این موضوع باید هر بُعد از فریم دریچه دسترسی فن کویل را به اندازه نیم سانتیمتر از ابعاد داخلیِ کلاف کوچکتر بسازیم تا نصاب در هنگام نصبِ دریچه دسترسی فن کویل دچار مشکل نشده و دریچه دسترسی فن کویل به راحتی در محل مورد نظر جانمایی و نصب شود. 

پس از تعیین ابعاد و میزان بادخورِ اضلاع ِ فریم دریچه دسترسی فن کویل باید تمام سرهای این اضلاع دا بصورت ۴۵ درجه گوشه بُری کرد تا هنگام مونتاژِ فریم هریک از گوشه ها دقیقا زاویه ۹۰ درجه به خود بگیرد و کار بصورت تمام گونیا حاصل شود.پس از گوشه زنی ،مرحله ی به همچسبانیِ اضلاع فریم دریچه دسترسی فن کویل می رسد.این عملیات بوسیله ی کُرنرهای فلزی که بصورت پِرِسی باعث مونتاژ فریم دریچه دسترسی فن کویل می شود صورت می پذیرد.با استفاده از این کرنرها دیگر نیازی به انجام جوشِ ویژه ی دیگری نیست و فریم دریچه دسترسی فن کویل با پِرِس همین کرنرها ساختار نهایی را به خود می گیرد. 

پس از آماده سازیِ چهارچوبه و ساختارِ اولیه ی فریم دریچه دسترسی فن کویل باید نسبت به ایجاد و تعبیه ی جای پیچ ها اقدام نمود.جای پیچ ها روی فریم در دو قسمت امکانِ تعبیه دارد.نمای فریم دریچه دسترسی فن کویل اولین جایی هست که می توان جای پیچ ها را روی آن قسمت تعبیه نمود.در این حالت دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ از رو نصب می شود. 

اگر بخواهیم جای پیچ ها روی نمای فریم دریچه دسترسی فن کویل دیده نشود باید این جای پیچ ها را بر روی دیواره ی داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل ایجاد نمود.به این مدل نصبِ دریچه دسترسی فن کویل ،مدلِ پیچ مخفی یا پیچ از تو گفته می شود.نکته مهم در ایجادِ این جای پیچ ها روی دریچه دسترسی فن کویل این موضوع هست که لزوما باید این جای پیچ ها قبل از عملیات رنگ بر روی نقاط فریم دریچه دسترسی فن کویل تعبیه گردد تا دریچه دسترسی فن کویل پس از رنگ، دچار آسیب هایی از قبیل خش و یا رنگ پریدگی نگردد. 

با ایجاد جای پیچ بر روی فریم دریچه دسترسی فن کویل تقریبا مراحل ساخت فریم به پایان می رسد و نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل به ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل مرتبط است.برای دقت در ساخت ابعاد درب باید ضخامت لولای درب را از ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل کسر نمود تا درب به راحتی در ساختار فریم دریچه دسترسی فن کویل جانمایی و بازوبست شود. 

باتوجه به شیار دار بودنِ نوع درب دریچه دسترسی فن کویل ،پس از تعیین و برشِ ابعادِ کلیِ درب دریچه دسترسی فن کویل باید محل شیارهای لازم را بر روی قسمت موردنطر بر روی درب تعیین و ایجاد نمود.برای ایجاد شیارهای مذکور روی درب دریچه دسترسی فن کویل بنا به نیازِ دستگاه فن کویل به میزان هوارسانی از شیارهای ۹ یا ۱۸ سانتی استفاده می شود. 

پس از ایجاد شیار بر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل برای استحکام بیشترِ درب دریچه دسترسی فن کویل بر روی محیط چهارگانه ی درب دریچه دسترسی فن کویل لبه های یک سانتی ایجاد می شود تا درب، حالت فابریک بودن به خود بگیرد و به راحتی در اثر بازوبسته شدن دِفرمه و خراب نگردد. 

پس از لبه زنی بر روی ابعادِ محیطیِ دریچه دسترسی فن کویل نوبت به الصاقِ لولا بر روی دیواره طولیِ درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.در واقع لولا از یک سو به دیواره ی طولیِ درب دریچه دسترسی فن کویل متصل و از سوی دیگر به قسمتِ طولیِ یکی از ابعاد فریم دریچه دسترسی فن کویل تثبیت و باعث اتصال درب به لولا و موجبِ عملکرد و بازوبسته شدنِ درب دریچه دسترسی فن کویل می شود. 

با توجه به لولایی بودنِ این دریچه دسترسی فن کویل ،این دریچه برای بسته شدن نیاز به قفل دارد که باید در زمان آماده سازیِ درب دریچه دسترسی فن کویل جای قفلِ یا قفل ها نیز بر روی محل های مورد نیاز بصورت پِرِسی حک شود تا قفل یا قفل ها پس از عملیات رنگ بر روی این سوراخ ها تعبیه گردند. 

با اتصال درب به فریم توسط لولا و انجام مراحل اولیه ی تولیدِ دریچه دسترسی فن کویل نوبت به انجام عملیات رنگ می رسد.برای زیبایی بخشیدن به نمای دریچه و ایجادِ جلوه ی دکوراتیو به ساختار دریچه دسترسی فن کویل و نیز برای محافظت دریچه در برابر ضربه،خداش و خوردگی از پوشش رنگِ کوره ای پودری استاتیک بر روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل بهره گرفته می شود.وجود کدرنگ های متنوع باعث شیک تر و هارمونیک تر شدنِ نمای دریچه دسترسی فن کویل با نمای محیط می شود. 

رنگ های عُرفی برای پوشش سطوح دریچه دسترسی فن کویل عبارت از سفید،قهوه ای،مشکی،کرم،طوسی،نقره ای و... می باشد.البته محدودیت یا منعی برای استفاده از کدرنگ های مختلف و متنوعِ دیگر برای کاربرد بر روی سطوح دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد. 

علاوه بر عدم محدودیت در انتخاب کدرنگ برای کارفرما، همچنین برای ساخت دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی لولایی نیز در ابعاد و تعدادهیچ محدودیتی وجود ندارد. 

پس از ساخت و رنگِ دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی لولایی و خارج نمودنِ آن از کوره رنگ، برای جلوگیری از هرگونه آسیبِ احتمالی در زمان انتقالِ دریچه دسترسی فن کویل به محل پروژه، از پوشش های مشماییِ ضخیم و ضربه گیر بر روی دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود تا این دریچه دسترسی فن کویل صحیح و سالم به پروژه انتقال و در محل موردنطر نصب،تثبیت و تعبیه گردد.

 

۴-روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی وزنه ای 

برای ساخت دریچه دسترسی فن کویل شیاردارآلومینیومی وزنه ای ابتدا باید فریم دریچه دسترسی فن کویل طراحی و ساخته شود.ابعاد فریم بر اساس کلاف زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل استحصال می گردد.برای سایزینگ کلاف فریمِ دریچه دسترسی فن کویل باید ابعادِ تودرتوی کلاف را بصورت صفرتاصفرِ طولی و عرضیِ استخراج نمود و مطایق این ابعاد با کسر یک سانت از هر بُعد برای کارخانه جهت ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل ارسال می گردد.برای ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل ابتدا اضلاع طولی و عرضیِ فریم بصورت گوشه های ۴۵ درجه درآمده و بوسیله ی کُرنرهای فلزی به هم متصل و یک چهارچوبه ی آلومینیومی از پروفیل بنام فریم دریچه دسترسی فن کویل حاصل می گردد.از خواص این دریچه دسترسی فن کویل داشتنِ حالتِ سه پَری و نشیمن گاه برای جانمایی درب دریچه دسترسی فن کویل بر روی آن می باشد. 

پس از تولید فریم دریچه دسترسی فن کویل برای تکمیل ساختار فریم باید در همین مرحله، نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم دریچه دسترسی فن کویل اقدام نمود.این جای پیچ ها یا بر روی نمای بیرونیِ  فریم دریچه دسترسی فن کویل ایجاد می شود یا بر روی قسمتِ دیواره ی داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می گردد.اگر جای پیچ ها بر روی نمای فریم دریچه دسترسی فن کویل زده شود به آن دریچه دسترسی فن کویل ، دریچه دسترسی فن کویل ِ پیچ ازرو گفته می شود،اگر هم این جای پیچ ها در داخل ساختار فریم دریچه دسترسی فن کویل زده شود به آن دریچه دسترسی فن کویل ،دریچه دسترسی فن کویل ِ پیچ مخفی گفته می شود. 

پس از تکمیل مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی وزنه ای نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل بر اساسدابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل حاصل می شود.برای سهولت در جابجایی و بازوبستنِ درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای باید به میزان یک تا دو میل از هر ضلعِ داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل کم کنیم تا بواسطه ی این بادخور،درب دریچه دسترسی فن کویل بر روی نشیمنِ فریم دریچه دسترسی فن کویل جانمایی گردد. 

با توجه به شیاردار بودنِ درب این دریچه دسترسی فن کویل باید ابتدا به ایجاد شیارهای گریلی بر روی درب دریچه دسترسی فن کویل اقدام نمود.این شیارها در عرض های ۹ تا ۱۸ سانت در آکس یا کناره های طولی و یا عرضیِ درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد می گردد.با توجه به میزان هوای برگشتی که دستگاه فن کویل نیاز دارد محل و مقدار این شیارها می تواند متغیر باشد. 

از دیگر مراحل ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای به لبه زنی در حاشیه ی اضلاع درب دریچه دسترسی فن کویل اشاره نمود.این لبه های یک سانتی در اطراف درب دریچه دسترسی فن کویل به استحکامِ درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای و نیز جلوگیری از دِفرمه شدن و تاب خوردگیِ درب دریچه دسترسی فن کویل کمک شایانی می کند. 

پس از لبه زنی در اطراف دریچه دسترسی فن کویل و ایجاد شیارهای لازم بر روی درب دریچه دسترسی فن کویل تقریبا مراحل آماده سازیِ درب و فریمِ دریچه دسترسی فن کویل به پایان می رسد و نوبت به عملیات رنگ می رسد. برای محافظت سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای و نیز هماهنگیِ نمای دریچه دسترسی فن کویل با نمای محیط،از پوشش رنگ پودری استاتیکِ کوره ای  بر روی ساختار دریچه دسترسی فن کویل استفاده می گردد.با توجه به تعددِ کدرنگ های موجود برای انتخاب نمونه رنگِ مورد نظر،می توان بهترین و متناسب ترین رنگ برای پوشش دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای انتخاب نمود. 

رنگ های معمول برای سطوح دریچه دسترسی فن کویل عبارت از سفید، مشکی،کرم،قهوه ای،طوسی،نقره ای و... می باشد.اما محدودیتی در انتخاب رنگ برای پوشش دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد و کارفرما یا خریدار به راحتی می تواند هر کدرنگِ استانداردی را برای پوششِ دریچه دسترسی فن کویل انتخاب و شفارش دهد. 

در واقع چه به لحاط رنگِ دریچه دسترسی فن کویل ،چه به لحاط ابعادِ دریچه دسترسی فن کویل و چه به لحاظ تعداد دریچه دسترسی فن کویل محدودیتی برای ساخت وجود ندارد و این شرکت مفتخر است انواع دریچه دسترسی فن کویل را با بهترین کیفیت و در کوتاهترین زمان تولید و آماده تحویل نماید. 

پس از تولید و رنگ دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی وزنه ی، اولین کار پس از بیرون آوردنِ دریچه دسترسی فن کویل از کوره رنگ باید انجام داد کاور کردنِ دریچه دسترسی فن کویل می باشد.این کار باید بوسیله ی مشماهای ضخیم و ضربه گیر(مشمای حبابدار) صورت پذیرد تا در زمان انتقال دریچه دسترسی فن کویل به پروژه،صدمه یا آسیبی به ساختار و رنگ دریچه دسترسی فن کویل وارد نیاید و دریچه دسترسی فن کویل بصورت سالم در محلِ خود تعبیه گردد.

 

۵- روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل خطی آلومینیومی لولایی 

در ساخت دریچه دسترسی خطی لولایی از دو مرحله ی ساخت فریم و ساخت درب باید عبور کنیم.در گام اول باید ابعاد داخلیِ قابِ زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل را بطورِ دقیق سایزینگ نمود.در این مرحله نباید از میزان ابعادِ قاب هیچ مقداری کسر گردد و ابعاد بصورت خام به کارخانه اعلام گردد.

اولین مرحله ی ساخت دریچه دسترسی فن کویل ساخت فریم می باشد.برای ساخت فریمِ دریچه دسترسی فن کویل به میزان نیم سانت از طول و عرضِ قابِ فریم کسر می کنیم و سپس اقدام به برشِ اضلاعِ فریم می نماییم.پس از برشِ ابعادِ فریم دریچه دسترسی فن کویل نسبت به گوشه زنیِ ابتدا و انتهای این اضلاع اقدام می گردد.عملیاتِ گوشه زنی در زاویه ۴۵ درجه صورت می گیرد تا با اتصالِ گوشه ها،زاویه ی ۹۰ درجه و گونیا برای فریمِ دریچه دسترسی فن کویل حاصل گردد. با اتمام گوشه زنی در زمانِ همچسبانیِ اضلاعِ فریم دریچه دسترسی فن کویل از وسیله ای فلزی بنام کُرنر که از جنس ورق گالوانیزه می باشد بهره گرفته می شود.با استفاده از این کرنرها فریم، قالبِ چهار گوش و گونیا له خود می گیرد.پس از شکل گیریِ ساختارِ فریمِ دریچه دسترسی فن کویل اقدام به ایجاد جای پیچ بر روی فریم می رسد.اگر دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ ازرو نصب شود این جای پیچ ها بر روی نمای بیرونی و اگر دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ مخفی نصب گردد این جای پیچ ها بر روی ساختار داخلیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می شود.با ایجاد جای پیچ ها بر روی ساختار فریمِ دریچه دسترسی فن کویل ،مرحله ی ساختِ فریم دریچه دسترسی فن کویل به پایان رسیده و نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل خطی آلومینیومیِ لولایی می رسد. ابعاد درب درب دریچه دسترسی فن کویل خطی لولایی دقیقا به ابعاد دلاخلیِ فریم برمی گردد.البته از سه بُعد باید به میزان ۲ میل کسر نمود و از بُعد چهارم که به لولا  متصل می شود به میزان نیم سانت کسر می شود که درب بدون هیچگونه گیری باز و بسته شود.با توجه به خطی بودنِ مدلِ دریچه دسترسی فن کویل باید بر روی بدنه ی درب بر اساسِ محلِ مکشِ هوای دستگاه فن کویل یک دریچه خطی بر روی بدنه درب جانمایی و الحاق کنیم.ابعاد این دریچه خطی نیز به میزان هوای برگشتی که برای دستگاه نیاز است تعیین می گردد.بر لبه های اطرافِ دربِ این دریچه دسترسی فن کویل هم مثل دیگر مدل ها،یک لبه ی یک سانتی بصورت خمِ نوددرجه ایجاد می شود که ساختار و فرم درب دریچه دسترسی فن کویل بصورت محکم و ایستا در محلِ خود قرار گیرد و داخل بدنه ی درب از تاب خوردگی و مصون بماند. با آماده شدنِ درب دریچه دسترسی فن کویل نوبت به اتصال درب و فریم به هم بواسطه ی لولا می باشد.درواقع لولا باعثِ نگه داشتنِ درب در زمانِ بازوبستن درب می گردد.درصورتیکه ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل بزرگتر از میزان متوسط باشد،درب بصورت دو تکه بر روی فریم جانمایی می گردد.جنس درب دریچه دسترسی فن کویل خطی لولایی نیز از ورق آلومینیوم می باشد. با تدارک ، آماده سازیِ و اتصال درب به فریمِ دریچه دسترسی فن کویل نوبت به انجام عملیات رنگ می رسد.پوشش سطح دریچه دسترسی فن کویل از نوع رنگ کوره ای پودری استاتیک در کدرنگ های متنوع می باشد.از جمله فواید رنگ بر روی سطوحِ بیرونی و داخلیِ دریچه دسترسی فن کویل اولاً آیتم زیبایی و ثانیاً امکانِ محافطت دریچه دسترسی فن کویل در برابر صدمات و آسیب های فیزیکی می باشد.وجود کد رنگ های متنوع به خریدار این امکان را می دهد تا با آزادی عملِ بیشتری اقدام به انتخاب رنگ ِ موردنظر و مطلوب نماید. پس از انجام و اتمام عملیات رنگ، برای اطمینان از سلامت در زمان انتقال دریچه دسترسی فن کویل به محل پروژه جهت نصب، حتما باید نسبت به کاور نمودنِ کلِ ساختار دریچه دسترسی فن کویل با مشمای ضخیم و ضدضربه اقدام شود.

 

دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا 

در محل هایی که امکان باز و بستن درب دریچه دسترسی فن کوبل به خاطر فاصله ی کمِ بین درب و دستگاه از بالا و نیز فاصله کمِ درب با موانعِ زیرِ درب دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد درب دریچه دسترسی فن کویل را اصطلاحا بصورت "مشابه لولا" یا "بذاربردار" می سازند.در این روش به جای استفاده از لولا از یک نشمینِ سه پری استفاده می شود و درب دریچه دسترسی فن کویل بصورت اُریپ از بغل در بر روی نشمینِ این سه پری جانمایی و با بالابردنِ درب دریچه دسترسی فن کویل نسبت به تثبیت آن با قفل اقدام می گردد.از تفاوت های دریچه دسترسی فن کویل لولایی با این این دریچه دسترسی فن کویل استفاده از همین قطعه به جای لولا می باشد و اینکه در این مدل دریچه دسترسی فن کویل درب دریچه دسترسی فن کویل به تمامی از فریم جدا شده و پس از انجام امور مربوطه دوباره در محل مورد نظر تعبیه می شود.نکته جالب توجه اینستکه حالت جداشونده ی این نوع دریچه دسترسی فن کویل بر خلاف مدل وزنه ای به جای بالارفتن و محصورشدن در فضای سقف کاذب به سمت پایین در می آید. 

برای ساخت دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا ابتدا از سایزینگِ محل نصب دریچه دسترسی فن کویل شروع می کنیم.با استحصال ابعاد طولی و عرضی، اضلاع فریم بصورت گوشه بُر آماده اتصال به هم می شوند.برای اتصال هریک از اضلاع فریم از گوشه های فلزی یا کرنر استفاده می گردد و نیازی به جوش خاصی نیست.پس از ساختاریابیِ فریمِ دریچه دسترسی فن کویل قطعه ی سه پری را در طول فریم تعبیه می نماییم.بعد از این مرحله نسبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویلِ مشابه لولا بر اساس ابعاد داخلیِ اقدام می گردد.درب دریچه دسترسی فن کویل بر اساس مدل های متنوعِ شیاردار،خطی، مشبک،گل سقفی و دیگر موارد عمومی قابل طراحی و ساخت می باشد.محدودیتی در ساخت ابعاد و سایزهای مختلف در ساخت این نوع دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد و در هرسایز و ابعادی می توان دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا را تولید نمود.بر اساس مدلی که برای این نوع دریچه دسترسی فن کویِل در نظر گرفته شده تعبیه قفل یا قفله های زیمنس به تعداد کافی در ابعادِ دیگرِ درب دریچه دسترسی فن کویل از امور ضروری می باشد.دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا را می توان بصورت پیچ از نما و یا بصورت پبچ مخفی در محل خود نصب نمود.برای اینکه رنگ پریدگی یا خط و خش بر روی دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا نیفتد تمامیِ جاپیچ ها و جای قفل ها و موارد دیگر باید در همان مراحل پیش تولید و قبل از عملیات رنگ بر روی ساختار فریم و درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد شود. 

با تکمیل مراحل پیش تولیدِ دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا تمامیِ سطوح داخلی و بیرونیِ باید با رنگ کوره ای الکتروستاتیک در کد رنگ سفارشی پوشش داده شود.وجود کد رنگ های شکیل و زیبا باعث تناسب بیشترِ دریچه دسترسی فن کویل با نما و رنگ محیط می گردد.پس از انجام عملیات رنگ برای محافظت کاملِ دریچه دریچه دسترسی فن کویل آنرا در پوشش مشمایی ضربه گیر قرار داده و بسته بندی می کنند.

دریچه دسترسی فن کویل مگنتی

در موارد یا مواضعی که نخواهیم برجستگی یا زائده ای روی درب دریچه دسترسی فن کویل دیده شود از قفل مگنتی استفاده می شود.این نوع قفل در لبه ی پشتیِ محیط درب دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می شود و بواسطه فشاری که از روی نمای بیرونی به درب دریچه دسترسی فن کویل وارد می شود باز و بسته می شود.همانطور که اشاره گردید نوعِ این دریچه دسترسی فن کویل لولایی بوده و توسط قفل های مگنتی باز و بسته می شود.مدل های که برای درب دریچه دریچه دسترسی فن کویل در نظر گرفته می شود در تمامیِ سایزها و انواعِ شیاردار قابل طراحی و تولید است.برای ساخت این دریچه دسترسی فن کویل ابتدا باید فریم طراحی شود.فریم دریچه دسترسی فن کویل بر اساس و در نظر گرفتنِ نیم سانت بادخور طراحی می شود و اضلاع این فریم از پروفیل آلومینیوم برش داده می شود.با گوشه زنیِ این اضلاع با زاویه ۴۵ درجه این چهارضلع به هم چسبانده و تشکیل فریم را می دهند.عرضِ پروفیلِ فریم دریچه دسترسی فن کویل ۳ و ۵ سانت می باشد.با تکمیل مراحل ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل نسبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل اقدام می کنیم.ابعاد درب دریچه دسترسی فن کویل از فضای داخلیِ فریم استخراج می شود.با توجه به نوع و مدل درب اقدام به برش ورق درب دریچه دسترسی فن کویل می کنیم.با خم کاریِ محیط درب دریچه دسترسی فن کویل و ایجاد شیارهای لازم روی درب،آنرا بوسیله لولا به فریم متصل می نماییم.


 

 

 


دریچه دسترسی فن کویل در نگاه اجمالی

نگاه اجمالی به دریچه دسترسی فن کویل

برای بازدید،چکاپ، دسترسی و تعمیر دستگاه فن کویل، از درب دریچه دسترسی فن کویل استفاده می گردد. 

دریچه دسترسی فن کویل اجمالا  از چندین نوع جنس از جمله  آلومینیوم،آهن، چوب ، استیل و پی وی سی ساخته می شود. 

 

دریچه دسترسی فن کویل از جنس آلومینیومی

1- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده: 

این دریچه برای دسترسی به فن کویل هایی که هوای برگشت را از کانال هوایی که در محیط نصب شده تامین می کند.

دریچه دسترسی فن کویل ساده، نیازی به شیار برای تردد هوا به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل ندارد و درب این دریچه دستزسی فن کویل به صورت بدون شیار و سوراخ بصورت ورق ساده ی فلت از آلومینیوم ساخته می شود. 

دریچه زیر فن کویل ساده، با دو مدلِ لولایی با قفل زیمنس و مدل وزنه ای تولید می شود.

دریچه دسترسی فن کویل ساده  لولایی با لولا و قفل های  روی درب به فریم متصل می شود و با باز و بسته شدنِ درب ،امکانِ بازدید و تعمیر فن کویل ایجاد می شود. در دریچه دسترسی فن کویل ساده وزنه ای، درب دریچه دسترسی فن کویل از فریم جدا و پس از تعمیر و بازدید فن کویل مجددا بصورت تایلی جانمایی می شود. 

دریچه دسترسی فن کویل ساده آلومینیومی به شکل پیچ مخفی و پیچ از رو در محل خود نصب میگردد.

ضخامت ورق درب دریچه دسترسی فن کویل یک میلی متر می باشد اما با توجه به ابعاد و سایز دریچه دسترسی فن کویل ضخامت ورق می تواندضخیم تر گردد.

برای تولید دریچه دسترسی فن کویل از دو نوع فریم سه و پنج سانتیمتری به کار می رود. 

بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل با رنگ کوره ای پودری استاتیک، در رنگ های متنوع،متناسب با رنگ فضا و محیط(از قیبل سفید،کرم،مشکی،قهوه ای و...) پوشانده می شود. 

2- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی با شیار ۹ و ۱۸ سانت: 

اگر  هوای برگشت دستگاه فن کویل از درب دریچه دسترسی فن کویل تامین گردد، از این این مدل دریچه دسترسی فن کویل بکار می رود.

ساختار دریچه دسترسی فن کویل شیاردار به لحاظِ فریم و درب دقیقاٌ مشابهِ دریچه دسترسی فن کویل ساده است، با این تفاوت که روی درِ این  دریچه دسترسی فن کویل ، شیار گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانتیمتری حک شده که این شیارها هوای برگشت فن کویل را از محیط تامین می کنند.

این شیارها با جانمایی های مختلف بر روی درِ دریچه دسترسی فن کویل حک می گردد.

محل و میزان شیار های  درِ دریچه دسترسی فن کویل به مقدار هوای لازم  برای دستگاه فن کویل وابسته است.

فریم دریچه دسترسی فن کویل در سایزهای ۳ و ۵ سانتیمتری ساخته می شود.

سطوح دریچه دسترسی فن کویل به روش رنگ پودری استاتیکِ کوره ای در کدرنگ های مختلف قابل پوشش می باشد.

دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی شیاردار به دوصورتِ پیچ ازتو  و پیچ ازرو در محل خود نصب می گردد. 

درِ دریچه دسترسی فن کویل به دو صورت  وزنه ای و لولایی تولید می گردد.

3- دریچه زیر فن کویل خطی یک یا دوطرفه: 

دستگاه هایی که نیاز به برگشت هوا از بدنه درِ دریچه دسترسی فن کویل را دارند برای هارمونیِ بیشتر با دریچه هوای خطی، از دریچه دسترسی فن کویل خطی بکار می رود. 

درِ دریچه دسترسی فن کویل خطی از  ورق آلومینیوم  می باشد که در ساختار خود دریچه خطی هوا را بصورت مرکب جا داده است. 

دریچه خطی هوا موجب ایجاد معبری برای ترددِ هوای برگشت از محیط به فضای داخلیِ محفظه ی فن کویل می گردد. 

دریچه دسترسی فن کویل خطی بصورتِ با توری نیز تولید می شود. این توری نقش فیلتر را دارد و از انتقال گردوخاک و نفوذ حشرات جلوگیری می کند.

نمام سطوح دریچه دسترسی فن کویل بوسیله  رنگ پودری استاتیک کوره ای در  کدرنگ های متنوع پوشانده می شود.

دریچه دسترسی فن کویل خطی به دو روش وزنه ای و لولایی  و بصورت پیچ مخفی و پیچ از رو نصب و تثبیت می گردد. 


محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com