جمعه 23 آذر 1397
دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل عموماً برای دسترسی و تعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فن کویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی صفحه دربِ دریچه دسترسی فن کویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه دسترسی فن کویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

 

 

انواع دریچه دسترسی فن کویل:

 

1-دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی

الف- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده

در فن کویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هودریچه دسترسی فن کویل سادهبر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه دسترسی فن کویل کاملاً مسدود باشد. دریچه دسترسی فن کویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فنکویل وجود ندارد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا می شود و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

 

 

ب- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی شیاردار:

بر روی دربِ فن کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فن کویل مکش شود دریچه دسترسی فن کویل شیاردارو به این منظور روی درب دریچه دسترسی فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه دسترسی فن کویل ، دریچه دسترسی فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه دسترسی فن کویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

پ- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی ۳۰درجه:

دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد دریچه دسترسی فن کویل خطیو مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فن کویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فن کویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فن کویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

پ- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی کله قندی:

دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فن کویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرددریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فن کویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فن کویل به عهده می گیرد.دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

 

 

ت- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی گل سقفی(پلّه ای):

دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد دریچه دسترسی فن کویل گل سقفیو درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فن کویل را به عهده داشته و در فن کویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه دسترسی فن کویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتردریچه دسترسی فن کویل طرح اسلوت جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه دسترسی فن کویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه دسترسی فن کویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فن کویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه دسترسی فن کویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

 

ج- دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی مشبک:

دریچه دسترسی فن کویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه دسترسی فن کویل مشبکدریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فن کویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فن کویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه دسترسی فن کویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فن کویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه دسترسی فن کویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

 

 

2-دریچه دسترسی فن کویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه دسترسی فن کویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ دریچه دسترسی فن کویل چوبیچشمگیری است. روندِ تولید دریچه دسترسی فن کویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه دسترسی فن کویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

 

دریچه دسترسی فن کویل چوبی بیشتر در فضاهایی که در کف،دیوار و سقفِ آنها، از آیتم چوب استفاده شده،کاربرد دارد.در واقع برای هارمونیِ محیطی به لحاظِ مَتریال از دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود. 

برای جلوگیری از استهلاک و محافظتِ بدنه دریچه دسترسی فن کویل از پوشش رنگ ضدآب بر سطح آن استفاده می گردد. 

همانطور که از نام دریچه دسترسی فن کویل تداعی می شود جنس و ماهیتِ دریچه دسترسی فن کویل از ام دی اف می باشد. 

با توجه به ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ دریچه دسترسی فن کویل چوبی، این دریچه مورد اقبال و عنایت کارفرمایان و طراحان دکوراسیون داخلی قرار گرفته است. 

بکارگیری از دستگاهها و ماشین آلاتِ پیشرفته ی سی ان سی ، وکیوم و همچنین سیستم رنگ کاری، باعث می شود تا محصول نهایی با کیفیت برتر به دست مصرف کننده برسد. 

همانطور که اشاره گردید امکانِ طراحی و اجرای طرحها و نقوشِ متناسب با طراحیِ داخلیِ محیط بوسیله دستگاههای سی ان سی،باعث رسیدن به دکورِ دلخواه در محیط می شود. 

دریچه دسترسی فن کویل چوبی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد،که هم فریم و هم بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل هردو قابلِ طرح پذیری و در اصطلاح ابزار زدن می باشند. 

فریم دریچه دسترسی فن کویل با عرضهای گوناگون قابل ساخت و تعبیه در محلِ خود می باشد.درب دریچه دسترسی فن کویل نیز به دوصورت وزنه ای و لولایی در محل خود جانمایی می گردد.درصورت لولایی بودنِ درب دریچه دسترسی فن کویل استفاده از یراق آلاتِ مرغوب اهمیت ویژه ای دارد.رعایت همین موضوع باعث افزایش طول عمرمفید دریچه دسترسی فن کویل می گردد. 

سطح دریچه دسترسی فن کویل با دو روشِ رنگ کاری و وَکیوم قابل پوشش است.درصورتیکه که از آیتم رنگ جهت پوشش دریچه دسترسی فن کویل استفاده شود،هم کیفیت رنگ و هم کیفیت رنگ کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.درصورتی هم که از پوشش وکیوم برای پوشاندنِ سطح دریچه دسترسی فن کویل استفاده می شود،ضخامت و کیفیتِ کاورِ وکیوم از رئوس کار می باشد.پوشش وکیوم هم می تواند بصورت هایگلاس مات و براق استفاده گردد. 


۳- دریچه دسترسی فن کویل از جنس استیل: 

از دریچه دسترسی فن کویل در کاربری های خاص مثل اتاق های تمیز،محیط های بهداشتی،درمانی و بیمارستانی و همچنین سالن های تولید مواد غدایی و یا جاهاییکه رطوبت و نم وجود دارد(مثل استخرها،آزمایشگاهها و...) و موارد مشابه، استفاده می گردد. 

فریم و بدنه درب دریچه دسترسی فن کویل بطور کلی از جنس استیلِ نگیر، با عیارِ۳۰۴ و ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود. 

درب دریچه دسترسی فن کویل استیل، به دوصورتِ لولایی با قفل زیمنس و وزنه ای ساخته می شود. 

دربِ لولاییِ دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز با لولای فلزی و استیل فابلیت ساخت دارد و بنا به درخواست کارفرما می توان دریچه دسترسی فن کویل را حتی در موردِ لولا، بصورت تمام استیل تولید نمود. 

دریچه دسترسی فن کویل استیل نیز مثل آلومینیوم دارای مدلهای متنوع می باشد که به اختصار به توضیحاتی در مورد انواع دریچه دسترسی فن کویل استیل می پردازیم. 

تنوعِ مدلهای دریچه دسترسی فن کویل استیل به تعداد تنوعِ مدلهای آلومینیومی نیست و ما به شرح موارد زیر اکتفا می کنیم. 

 

الف- دریچه دسترسی فن کویل ساده ی استیل: 

ساختار دریچه دسترسی فن کویل ساده ی استیل ،از یک فریم با عرض دلخواه و درب دریچه نیز بصورت فِلَت از ورق استیل به ضخامت یک میل می باشد. 

در این مدل در سطح دریچه دسترسی فن کویل شیار، منفذ یا معبری برای عبور هوا وجود ندارد و سطح دربِ این دریچه بطور کامل پوشیده می باشد. 

 

ب- دریچه دسترسی فن کویل گریل دارِ استیل: 

برای دستگاههای فن کویلی که نیاز به مکش هوا از محیط دارند می توان روی درب دریچه دسترسی فن کویل، خطوطِ موازیِ  گریلی در طولهای ۹ و ۱۸ سانت ایجاد نمود تا هوای لازم به دستگاه، از لابلای این گریل ها به دستگاه فن کویل تزریق شود. 

دربِ دریچه دسترسی فن کویل گریل دارِ استیل نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید می باشد. 

دریچه دسترسی فن کویل گریل دار استیل هم بصورتِ پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو قابلِ نصب می باشد.

 

 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی 

در جاهایی که امکان استفاده از آلومینیوم و چوب برای کاربرد در ساختار دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد از دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی استفاده می شود. 

این موضوع در شهرهای شمالی و جنوبی که دارای رطوبت بالایی در هوا می باشند بیشتر به چشم می خورد. 

ماهیت جنس دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد. میزان چگالیِ مواد پلیمری در ساختار دریچه دسترسی فن کویل می تواند متضمنِ کیفیت دریچه گردد. 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی دارای دو جزءِ فریم و درب می باشد. 

درب دریچه دسترسی فن کویل به دوصورت وزنه ای و لولایی تولید می گردد. 

عرض فریم دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی بین ۳ تا ۳.۵ سانتیمتر متغیر است. 

دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی بصورت پیچی در محل حفره خود نصب و تثبیت می گردد. 

از جمله مزایای دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی وزن سبک ِ آن می باشد که این موضوع باعث امکان حمل و نصبِ آن را فراهم می آورد.همچنین وزن سبکِ دریچه دسترسی فن کویل باعث کم خطر بودنِ ان بعداز زمان نصب به لحاظِ افتادنِ دریچه از محلِ نصبِ خود می باشد. 

ویژگیِ بارزِ دیگرِ دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی قیمت مناسب و مقرون به صرفه ی آن می باشد. 

مورد دیگری که بعنوان مزیت از آن برای دریچه دسترسی فن کویل می توان نام برد،عدم نیاز به رنگ یا نقاشی در سطح آن می باشد. 

درب دریچه دسترسی فن کویل پلاستیکی به دوصورتِ کاملا مسدود و گریل دار قابل تولید و عرضه می باشد.نوعِ گریل دارِ آن به خاطر امکان تغذیه ی هوای برگشتِ دستگاه فن کویل عرضه می گردد.

 

روش سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل :

سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل اولین مرحله از مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل می باشد. 

برای استخراجِ ابعادِ قابِ حفره ی زیر فن کویل،به اولین نکته ای که باید توجه نمود، قائمه بودنِ اضلاع این قاب می باشد. این قاب می تواند از قوطی،نبشی یا سازه های کنافی باشد.چون چهارچوبه ی دریچه دسترسی فن کویل گونیا می باشد،لذا قسمت فرورونده ی دریچه دسترسی فن کویل نیز در حفره ی قابِ زیرِ فن کویل نیز قائم الزاویه می باشد. 

برای سایزینگِ دقیقِ ابعاد دریچه دسترسی فن کویل باید ابعاد طول و عرض قاب یا فِریم زیرِ فن کویل را بصورت صفربه صفر از داخل اندازه گرفت. لازم به ذکر است دراین ابعاد نباید کسوراتی مثل بادخور و موضوعات دیگر را دخیل نمود،زیرا این کسورات بطور اتوماتیک در زمان ساخت دریچه دسترسی فن کویل لحاظ می گردد و اگر در زمان سایزینگ،بادخور را ثبت کنیم و اگر در زمان ساخت نیز همین مقدار از سوی سازنده لحاظ گردد،در نهایت با کوچک شدنِ ابعاد دریچه دسترسی فن کویل مواجه خواهیم شد. 

نکته ی مهم دیگر که در زمان سایزینگ به آن دقت نمود،هم تراز بودنِ تمامِ وجوهِ قاب زیرِ فن کویل برای صحتِ سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل می باشد.در صورتِ عدم رعایت این موضوع، نتیجه ی حاصل ،ظاهری زائده شکل در سقف می گردد. 

در سایزینگ دریچه دسترسی فن کویل نکته دیگری که باید رعایت شود فاصله ی افقِ قابِ دریچه دسترسی فن کویل تا بدنه فنکویل می باشد،زیرا اگر قرار باشد دریچه دسترسی فن کویل بصورت وزنه ای ساخته شود حتما باید فاصله ی عُرفیِ زیرِدستگاه فن کویل تا درب دریچه دسترسی فن کویل رعایت شده باشد.

 


گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
اطلاعات عمومی دریچه دسترسی فن کویل

طریقه سایزینگ دریچه دسترسی فنکویل :

اولین مرحله ی ساخت دریچه دسترسی فن کویل سایزینگِ ابعاد کلافی هست که قرار است دریچه دسترسی فن کویل بر روی آن نصب گردد.مهمترین موضوع در این مرحله گونیا بودنِ تمام زوایای کلافِ مربوطه می باشد.با توجه به گونیای بودنِ ساختارِ دریچه دسترسی فن کویل ، در صورتی که کلافِ زیرِ کار گوتیا نبوده یا در اصطلاح قِناس باشد، نصابِ دریچه دسترسی فن کویل در زمانِ نصب دریچه زیر فن کویل یا با اختلال مواجه می گردد و یا در بعضی مواردِ خاص امکانِ نصب دریچه دسترسی فن کویل وجود نخواهد داشت.پس از اطمینان از گونیا بودنِ ساختارِ کلافِ زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل ابعادِ طولی و عرضیِ داخلیِ کلاف زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل استحصال می شود.نکته ی مهم در این مرحله یادداشتِ این ابعاد بصورت دقیق و بدون بادخور می باشد.در واقع این ابعاد بصورت خام باید به کارخانه ی سازنده ی دریچه دسترسی فن کویل اعلام می گردد و تیم سازنده ی دریچه دسترسی فن کویل ،خود به خود اقدام به اِعمالِ تمامِ الزامات از جمله بادخور و مسایل دیگر می نماید.
نکته ی دیگری که در زمان سایزینگِ دریچه دسترسی فن کویل باید به آن توجه نمود همسطحیِ کلافِ زیرِکارِ با افقِ سقف کاذب‌ کاذب، در اصطلاح بر روی محلِ نصب دریچه دسترسی فن کویل پلّه می افتد و محل نصب دریچه دسترسی فن کویل بسیار زشت و ناهمگون به نظر می رسد.
کلافِ دریچه دسترسی فن کویل هم می تواند از قوطی،نبشی یا سازه ی کناف باشد که دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ ازرو یا پیچ مخفی بر روی این کلاف ها نصب و تثبیت می گردد.
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com