چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
دمپر هواساز

دمپر هواساز

021-44000365

دمپر هواساز دریچه ای ست در داخلِ کانالِ هوا متشکل از صفحه ی واحد یا پرّه های موازی که باعثِ انسداد یا تنظیمِ میزانِ هوای عبوری از کانالِ هوا میگردد. اگر بخواهیم شبکه ای از لاینِ کانال هوا را که نیاز به مصرفِ هوا در اتاقهای مربوطه را ندارد مسدود کنیم از دمپر هواساز استفاده میکنیم. این نوع دمپر قابلیتِ تنظیمِ دستی و تنظیم خودکار را دارد که دمپرِ دستی بوسیله یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته میشود و دمپر خودکار نیز با استفاده از موتور الکتریکی جهت تنظیم هوا توسط سیستمِ مرکزی و یا اتوماسیونِ ساختمان کنترل میشود. دمپر هواساز به دو شکل چهارگوش و دایره ای تولید و عرضه میگردد. دمپر هواساز عموماً به دوصورتِ گِرد و چهارگوش، متناسب با مقطعِ داکت یا مجرای هوای عبوری از کانال با ابعاد و قطرها و ضخامت های گوناگون ساخته می شوددمپر هواساز در کل با دو کاربردِ دستی(مکانیکی) و برقی(الکترومکانیکال) تولید و عرضه می گردد.  دسته ی کنترلِ دمپر هواساز که با دست عمل می کند ،بدون نیاز به انرژی الکتریکی و بصورتِ کاملاً دستی عمل می کند و هوای عبوری از دمپر هواساز را کنترل و یا مسدود می کنددسته ی کنترلِ دمپر هواساز که بصورت برقی عمل می کند، مستقیماً با انرژیِ الکتریکی و به دو صورتِ ON و OFFیا بصورتِ فنری و تدریجی در حالت باز، بسته و یا نیمه باز قرار درآمده و عبورِ هوا از دمپر هواساز را کنترل میکندبا توجه به هزینه ی جداگانه که جهت موتورِ برقی در دمپر هواساز انجام می شود قیمت دمپر هواساز با موتور برقی بطور ملموسی بالاتر از قیمت دمپر هواساز با دسته دمپر دستی است

همانطور که گفته شد دمپر هواساز به دو صورت گرد و چهارگوش قابل ساخت و عرضه است که به تفصیل به شرحِ خصوصیات دمپر هواساز می پردازیم

انواع دمپر هواساز  چهارگوش

۱-دمپر هواساز تیغه موازی:

دمپر هواساز تیغه موازی بیشترین کاربرد را در بین انوای دمپر هواساز بین کانالی داردبدنه بیرونیِ دمپر هواساز تیغه موازی، دارای یک قابِ حجم دار به عمق ۱۵ سانت و یک فریمِ دوطرفه به عرض ۳ سانتیمتر استبا توجه به عرضِ تیغه های دمپر هواساز که در یک مدار، بصورت همزمان چرخیده و باز و بسته می شوند وجودِ عمقِ ۱۵ سانتی در حجمِ بدنه ی دمپر هواساز الزامی است تا هنگام چرخشِ تیغه های دمپر هواساز خللی در عملکردِ دمپر هواساز ایجاد نشده و تیغه های دمپر هواساز در مدارِ مطمئنِ خود، باز و بسته می شونددر ابعاد معمولی، دمپر هواساز تیغه موازی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود، که این ضخامت ورق، متناسب با افزایشِ ابعاد دمپر هواساز تیغه موازی، تا صخامتِ ۱.۲۵ میلیمتر قابلِ افزایش استدر اینجا لازم به ذکر است که در حالت عادی، دمپر هواساز تیغه موازی، از طریق یک محورِ ثابت که در جنب دمپر هواساز تعبیه می شود تثبیت و کنترل می شود، اما اگر ابعاد این دمپر هواساز از ابعادِ نرمال بیشتر باشد الزاما باید از قیدها یا ستون های نگهدارنده در موازاتِ ارتفاعِ دمپر هواساز بهره گرفت تا طول تیغه های دمپر هواساز بیش از اندازه، طویل نگردد و تیغه های موازیِ دمپر هواساز تاب برنداشته و تیعه های دمپر هواساز در برابرِ فشارهوا مقاومتِ کافی داشته و کاراییِ دمپر هواساز بصورتِ کامل حفظ گرددعرضِ ۳ سانتیِ فریمِ قابِ دمپر هواساز که در دوطرفِ حجمِ بدنه ی دمپر هواساز قرار دارد باعث می شود سطوح اتصال با فلنچ های کانال هوا بصورت همسان چِفت شود و قابلیتِ اتصالِ دمپر هواساز به کانال هوا به راحتی ایجاد شوداز کاربردهای دیگرِ دمپر هواساز تیغه موازی، استفاده آن برای تامین هوای آزادِ اتاق های ژنراتور و همچنین تنطیمِ هوای رفت و برگشتِ دستگاههای هواساز ، دمنده و مکنده است.در واقع موتورِ برقی دمپر هواساز تیغه موازی که جهت تامین هوای اتاق ژنراتور استفاده می شود، بوسیله یک جعبه فرمانِ اتوماتیک، به برقِ ژنراتور متصل می شود و همزمان با شروعِ کارکردِ ژنراتور، موتور برقیِ دمپر هواساز نیز بطور اتوماتیک فرمانِ باز یا بسته شدن را به دمپر هواساز می دهددمپر هواساز تیغه موازی را هم می توان از ورق گالوانیزه و هم از پروفیلِ آلومینیوم تولید نمود

۲- دمپر هواساز ۷ و۸  :

دمپر هواساز ۷و۸ نیز دارای ساختاری مشابه با دمپر هواساز تیغه موازی است و تنها تفاوتِ این دمپر هواساز با دمپر هواساز تیغه موازی، عملکردِ تیغه های این دمپر استدر واقع مدلِ قاب و فریمِ دمپر هواساز ۷و۸ با دمپر هواساز تیغه موازی یکسان است و مونتازِ تیغه های دمپر ۷و۸ یکی در میان بصورت معکوس عمل می کند و حالت ۷و۸ به عملکردِ دمپر هواساز می دهددمپر هواساز ۷و۸ هم از جنس ورق گالوانیزه و هم از پروفیل آلومینیوم تولید می شوداز دمپر هواساز ۷و۸ عموماً در میان مسیرهوای کانال هوا و دهانه ی دستگاههای هواساز در پروژه های صنعتی،تجاری،مسکونی،بیمارستانی و... استفاده می شود

۳- دمپر هواساز بُر:

دمپر هواساز بُر یک نمونه دیگر از انواعِ دمپر هواساز است که با جانماییِ آن در مسیرِ کانال هوا، هوای عبوری بصورت بُرشی مسدود می گردد و به لحاظ عملکرد، تفاوت محسوسی با دمپر هواساز تیغه موازی و دمپر هواساز ۷و۸ دارد. در واقع در مورد دیگر دمپرها می توان گفت با عملکرد یک شبکه از تیغه های موازی و هفت و هشتی، دمپر هواساز شروع به عمل می کند ولی در دمپر هواساز بُر یک صفحه ی حجم دارِ نیم هلالی که کل مساحتِ داخلیِ  قابِ دمپر هواساز را اِشغال می کند باعث انسداد یا تنظیم هوای عبوری از دمپر هواساز بُر می شودهمانطور که بیان شد در دمپر هواساز بُر یک حجمِ نیم هلالی که عرضِ آن با عرضِ داخلیِ دمپر هواساز بُر و ارتفاع آن نیز با ارتفاعِ داخلیِ دمپر هواساز بُر یکسان است، باعثِ عملکردِ دمپر هواساز بُر می شودساختارِ بدنه، قاب و فریمِ بیرونیِ دمپر هواساز بُر کاملا شبیه به دیگر دمپرهای هوا ی چهارگوش، استجنس قاب بیرونی و بدنه داخلیِ دمپر هواساز بُر از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر استدمپر هواساز بُر را هم می توان بصورت دسته دمپر دستی و هم بصورت دسته دمپر برقی فعال و کنترل نمود.بدیهی است قیمت دمپر هواساز هوابُر با دسته دمپر برقی اختلافِ قابلِ ملاحظه ای با قیمت دمپر هواسازی هوا بُر با دسته دمپرِ دستی دارد

۴- دمپر ضد حریق(fire damper)

دمپر ضد حریق برای انسداد مسیر حریق در داکت کانال هوا مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع از رسیدنِ اکسیژن به حریق و انتشارِ شعله های آتش ممانعت به عمل آورده و از انتشار حریق در طبقات یا بخش های مختلف ساختمان به صورتِ ویژه جلوگیری می کندساختارِ ظاهریِ قاب و تیغه های دمپر ضدحریق مشابه با دمپر هواساز تیغه موازی است با این تفاوت که کلیه ی تیغه های دمپر ضدحریق بوسیله یک فنر و ضامنِ قوی که به فیوزِ حرارتی متصل است و همزمان با عملکردِ فیوز، ضامنِ فنر آزاد شده و دستورِ انسدادِ دمپر ضدحریق صادر می شوددمپر ضدحریق از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر و در ابعادِ متفاوت، متناسب با داکتِ کانال هوا ساخته و در مسیر کانال تعبیه می گرددنکته ی قابل ذکر و یادآوری در مورد دمپر ضدحریق این موضوع است که دمپر ضد حریق را می توان بصورتِ برقی و با کنترلِ جعبه فرمانی که به سنسورِ دود و حرارت مجهز است فعال نمود

۵- دمپر بادی(بالانس دمپر یا دمپر شاطری):

دمپر بادی همانطور که از نامش پیداست در پشت فن قرار می گیرد و با نیرو و فشار هوای خروجی از پشتِ فن، فعال و با خاموش شدنِ فن، مسیرِ خروجِ هوا مسدود می شودساختارِ ظاهریِ دمپر بادی دارای یک قاب با فریمِ یک طرفه است که حجمِ قابِ دمپر در میان دیوار و پشت فن قرار می گیرد و توسطِ فریمِ بیرونی به دیوار تثبیت می شودبا توجه به عملکردِ دمپر بادی با نیرویِ فشارهوای خروجی ازپشت فن، استفاده از تیغه های سبک(ترجیحاً از ورق آلومینیوم) ضروری استجنس قاب و فریمِ دمپر بادی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر و جنس تیغه های دمپر از جنس ورق الومینیوم است که این تیغه های آلومینیومیِ دمپر بادی بوسیله یک محورِ ثابت که به تمام تیغه ها متصل است بصورت همزمان با کارکردِ فن شروع به بازشدن می کننداین نوع عملکردِ دمپر بادی که با کارکرد فن باز و با خاموش شدنِ فن بسته می شود، باعث می شود اولاً در تابستان و زمستان از خروج هوای سرد و گرم و در نهایت از افت انرژیِ محیط جلوگیری شود و ثانیاً در زمان خاموش بودنِ فن از ورودِ پرندگان و حیوانات و حشراتِ موذی ممانعت به عمل آید. ضخامت ورق گالوانیزه ی مصرفی در قابِ بیرونیِ دمپر بادی معمولاً یک میلیمتر است

انواع دمپر هواساز گِرد

۱-دمپر هواساز گردِ بین کانالی:

دمپر هواساز گردِ بین کانالی برای تنطیم یا انسداد هوای عبوری از داکت هوای گرد، ساخته و بکار گرفته می شوددمپر هواساز گرد عمدتاً از ورق گالوانیزه با ضخامت یک میلیمتر و در قطرهای مختلف به دو صورتِ کنترلِ دستی و برقی تولید و عرضه می گرددبدنه بیرونیِ دمپر هواساز گرد از یک استوانه با دسته دمپرِ دستی یا برقی و قسمت داخلیِ دمپر هواساز گرد از یک تیغه ی گردِ که با یک محور از داخل به دسته دمپر در بیرون متصل است تشکیل یافته استضخامتِ ورقِ دمپر هواساز گرد معمولا یک میلیمتر است اما با توجه به میزانِ قطرِ دمپر هواساز ، این ضخامت قابلِ افزایش استاز دمپر هواساز گرد برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوای دستگاههای دمنده و مکنده بطور معمول استفاده می گردد، اما در بعضی موارد از دمپر هواساز گرد،برای انسدادِ یک مسیرِ موازی از چند رشته لوله دودکش نیز استفاده می گردد. ضخامت این دمپر گرد برای استفاده در مسیرِ دودکش ها باید از حدمعمول بیشتر باشد تا در برابرِ حرارت و گرما مقاومت لازم را دارا باشد. ضمن استفاده از ورق ضخیم برای دمپر گردِ دودکش باید از یک لایه عایق حرارتی و یک لایه کاورِ گالوانیزه روی عایق حرارتی استفاده نمود تا از نفوذِ حرارت به دسته و بدنه ی دمپر جلوگیری بعمل آمده و از استهلاکِ زودرسِ دمپر دودکش جلوگیری بعمل اید

دمپر هواساز گردِ بین کانالی هم بصورت گرد به کرد ساخته شود که ساختارِ این دمپر هواساز بصورتِ تمام گرد است، اما اگر بخواهیم دمپر هواساز چهار گوش را در میانِ کانال گرد تعبیه کنیم باید هردوطرفِ دمپر هو ای چهارگوش را با دو تبدیلِ گرد مجهز وسپس دمپر را به کانال هوای گرد متصل کنیم

۲- دمپر گرد ضدحریق:

دمپر گرد ضدحریق نیز دارای مکانیسمی شبیه به دمپر ضدحریقِ چهارگوش است.دمپر ضدحریق گرد به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به دمپر هواساز گردِ بین کانالی است با این تفاوت که به جای کنترلِ دمپر بوسیله دسته دمپر، بوسیله ی آزاد شدنِ ضامنی که به یک فیوزِ حرارتی متصل است فعال شده و تیغه گردِ دمپر ضدحریق  بصورت جهشی در داخلِ استوانه ی دمپر از زاویه صفر درجه به زاویه نود درجه تغییر وضعیت داده و مسیرِ هوای دمپرِ ضدحریق را مسدود می کندلازم به ذکر است دمپر ضدحریق علاوه بر حالتِ فیوز حرارتی، بوسیله ی یک دسته دمپرِ برقی که به یک سنسور دود و حرارت متصل است می تواند فعال شده و مسیر عبورهوای دمپر مسدود شود

۳- دمپر هواساز گردِ پشت دریچه:

برای کنترلِ میزان هوای خروجی از دریچه گرد در دهانه های انشعاب هوا در محیط، از دمپر پروانه ای در پشت دریچه های گرد استفاده می شود. دمپر هواساز گردِ پروانه ای. از یک حجمِ استوانه ای که عمدتاً از جنس ورق گالوانیزه یا بطورِ ویژه از جنس استیل برای اتاق های تمیز، است ساخته می شودروی این حجمِ استوانه ای، محوری به مرکزیتِ قطر استوانه قرار دارد که بوسییله پیچ های برنجی دو باله ی پروانه ای شکلِ دمپر پروانه ای را کنترل و باز و بسته می کندعلتِ نامگذاریِ این دمپر به نامِ دمپر هواساز گردِ پروانه ای نیز این است که هنگام باز بودنِ باله های این دمپر ، شکلِ ظاهریِ این دمپر بسیار شبیه به باله های پروانه استدمپر هواساز گردِ پروانه ای مستقیماً در محلِ نشیمنِِ پشتِ دریچه گرد، پیچ شده و بصورت یک قطعه ی ترکیبیِ واحد در داخلِ دهانه ی گردِ انشعاب هوا تعبیه و وظیفه تنظیمِ مقدار و فشارِ هوای خروجی از دریچه گرد را به عهده میگیرد

چرا دمپر هواساز :

۱-با توجه به ابعاد دمپر هواساز ،ضخامت ورقِ مورد نیاز برای ساخت دمپر هواساز تعیین می گردد. طبیعی است که در ابعاد متعارف ضخامت یک میلیمتر برای ورقِ تیغه های دمپر هواساز کافی به نظر برسد، اما در ابعاد بزرگ حتماً باید از ورق با ضخامت بالاتر استفاده نمودالبته در ابعاد بزرگ، بنا به الزاماتِ فنی باید در آکسِ طولِ دمپر هواساز ،"قید" یا "پُل" تعبیه نمود، تا طولِ تیغه های دمپر از مقدار استاندارد خارج نشود و در اثر فشار هوا دچار تاب خوردگی و انحنا نشوداین موضوع و ابعادِ بزرگ در ساختار دمپر هواساز ،در دمپرهایی که برای اتاقهای ژنراتور بیشتر به چشم می خوردبطور کلی نتیجه مهمی که از این موضوع می توان گرفت این مطلب است که ضخامت ورقِ دمپر هواساز رابطه مستقیم با ابعادِ مربوط به طول و عرض دمپر هواساز دارد و بطور کلی باید به این مطلب اذعان نمود که ضخامت تیغه های دمپر هواساز باید در برابرِ فشارِهوای عبوری از دمپردهوا ، تحملِ لازم را در برابرِ تاب خوردگی داشته باشد، زیرا با توجه به اتصالِ همزمانِ تمامِ تیغه ها به وسیله یک استرکچرِ واحد به هم و ساختارِ شبکه ایِ تیغه های دمپر هواساز، اگر احیانا یکی از تیغه های دمپر هواساز تاب بردارد ، کلِ شبکه دمپر هواساز دچار مشکل و اختلال می گردد

۲-از جمله اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هواساز می توان به طول دمپر هواساز اشاره نمود.با توجه به اِشغالِ عرضِ تیغه های دمپر در ساختار دمپر هواساز ، باید عرضِ حجمِ بدنه دمپر هواساز به اندازه ای باشد که در زمان عملکردِ دمپر هواساز، تیغه ها از بدنه ی دمپر بیرون نزده و از محدوده دمپر خارج نشود

۳- ساختارِ دمپر بین کانالیِ چهارگوش در دوسوی دمپر هواساز به صورتی است که از هردوطرف یک لبه سه سانتی به عنوان فریم، موجبِ اتصال دمپر هواساز به فلنچِ کانال های چهارگوش می شود.عرض این لبه حداقل سه سانتیمتر است و در واقع این لبه، نقشِ فلنچ را برای دمپر هواساز ایفا می کند. در اینجا لازم به ذکر است که در زمان اتصالِ دو طرفِ دمپر هواساز به کانال های هوا، حتما باید عملیاتِ درزبندی و هوابندی با استفاده از نوارهای درزگیرِ الاستومری به دقت صورت پذیرد تا راندمانِ کار به حداکثر برسدلبه های فریمِ دمپر هواساز بر اساسِ سوراخ فلنچ های کانال علامتگذاری شده و سپس محل های علامتگذاری شده سوراخ و آماده اتصال به کانال هوا می شونددر اینجا لازم به ذکر است جهتِ اطمینان از ثباتِ محلِ نصب دمپر هواساز ،معمولا برای نگهداریِ دمپر هواساز در محل مشخصِ خودش، بصورت مجزا برای خودِ دمپر هواساز از یک ساپورت ویژه استفاده می شود تا از هرگونه لرزش ، سروصدا جلوگیری بعمل آید.

انواع دمپر هواساز برقی

دمپر هواساز برقیِ گرد:

این نوع دمپر همانگونه که از نامش پیداست دارای مقطع گرد است و بوسیله یک موتور دمپر برقی که در سطح بیرونیِ دمپر هواساز نصب می شود میزان هوای عبوری از مسیر کانال گرد را تنطیم و یا مسدود می نمایددمپر هواسازی گرد معمولا در سایزهای استاندارد مثل ۱۰- ۱۵- ۲۰۲۵۳۰۳۵۴۰ و... تولید و عرضه می گردد، اما شرکت تهویه فراز مفتخر است بنا به قطرهای سفارش شده(حتی قطرهای غیراستاندارد) دمپر هواساز گرد را تولید و به کارفرما تحویل نمایدمیزان توانِ موتور دمپر، به عواملی چون قطر دمپر،ضخامت ورق دمپر ارتباط مستقیم دارد. بطور مثال برای قطرهای کوچک از موتور دمپر با توانِ ۲ نیوتن-متر و برای قطرهای متوسط از موتور با توانِ ۴ نیوتن-متر و برای دمپرهای قطور از موتور دمپر با توان های ۸ نیوتن-متر به بالا استفاده می گردددمپر هواسازی برقی هم با ورق گالوانیزه، هم با ورق روغنی و هم با ورق سیاه امکان تولید داردالبته دمپرهایی که با ورق گالوانیزه تولید می شود نیازی به پوششِ مازاد نیست اما در دمپرهایی که از ورق روغنی یا سیاه تولید می شوند این امکان وجود دارد که جهت پوشش سطحِ دمپر از رنگ کوره ای بصورت پودری استاتیک استفاده نموددمپر هواساز برقیِ گرد برای مصارفی چون تنظیم هوای عبوری از کانال گردِ هوا و همچنین تنطیم و انسدادِ یک یا چند لاین از دودکش های موازیِ موتورخانه و یا در مسیر عبورِ آلاینده ها، ذرات، مواد، پودر وغبار در هنگام مکش استفاده می گرددموتور دمپر هواساز برقی به دو صورتِ باز-بسته(ON - OFF )   و یا فنردار و تدریجی عمل می کنددر دمپرهایی که موتور بصورتِ OFF-ON عمل میکند تیغه دمپر یا صرفاً باز می شود یا صرفاً بسته می شود، اما در دمپرهایی که موتور دمپر بصورت فنردار و تدریجی عمل می کند تیغه دمپر در هر حالتی که مورد نیاز باشد قرار می گیرد و اصطلاحاً در این حالت به غیر از انسدادِ کامل مسیر هوا، قابلیتِ تنظیم هوای عبوری، به میزان لازم نیز وجود داردموتور دمپر هواساز در دمپرهایی که آیتم حرارت در بدنه تاثیرِ مستقیم ندارد بصورت مستقیم می تواند به بدنه دمپر هواساز گرد متصل گشته و عمل نماید، اما در مواردی که در دمپر در مسیرهایی قرار می گیرد که حرارت بدنه، دمپر را تحت تاثیر قرار می دهد، لزوماً باید از لایه های عایق حرارتی و کاورِ دمپر استفاده نمود و تا حدِ امکان طولِ شفتِ دمپر را از حدِ معمولی بلندتر در نظر گرفت که موتور دمپر بیشترین فاصله را از سطحِ اصلیِ دمپر هواساز پیدا کند تا موتور دمپر از هرگونه آسیب در امان بمانددرصورتیکه دمپر هواساز برقیِ گرد دارای قطر متعارف و کاست می توان آنرا بصورت فیتینگی(اُورلپ) به قطعاتِدقبلی و بعدی متصل نمود، اما اگر قطر دمپر هواسازی گرد بزرگ باشد باید از فلنچ برای اتصال دمپر به امتدادِ لاینِ اصلی کانال هوا استفاده نمود.  

دمپرهوا ی برقی چهارگوش

الف - دمپر هواساز برقی موازی:

ساختار این دمپر از ورق گالوانیزه به ضخامت تشکیل یافته که با بزرگتر شدنِ ابعادِ دمپر، به تناسبِ ابعاد، ضخامت ورق دمپر هواساز نیز افزایش می یابددمپر هواسازی برقیِ موازی بوسیله یک شفت که به موتور دمپر متصل می شود عملیاتِ باز و بسته شدنِ پرّه های دمپر را به انجام می رسانداین دمپر را به این علت موازی می نامند که تمام پره های دمپر، تحت فرمانِ محورِ مرکزی، بصورتِ همسان، در یک جهت و بصورتِ کاملا موازی با سرعتِ مساوی باز و بسته یا تنظیم می شونددمپر هواسازی برقیِ چهارگوشِ موازی،عموماً بصورت بین کانالی در مسیر هوای کانال، موردِ کاربرد دارند، اما بصورت خاص برای تخلیه هوای اتاق ژنراتور و ورود هوای آزاد به اتاق ژنراتور نیز مورد مصرف قرار می گیرد و طریقه عملکردِ این دمپر برای اتاق ژنراتور نیز به این صورت است که سیم های برقِ موتور دمپر به یک جعبه فرمانِ مرکزی متصل می شود که همزمان با شروع به کارِ ژنراتور، برقِ در موتور دمپر جریان پیدا می کند و تیغه های دمپر بصورت اتوماتیک باز و این کار باعث تخلیه دودِ ژنراتور از محوطه می گردداز جمله کاربردهای دیگرِ دمپر هواسازی برقی موازی، در جلوی دستگاههای هواساز است که بوسیله آن می توان میزان هوای ورودی از دستگاه هواساز به مبدا کانال از همان ابتدا کنترل می گردددر صورتیکه ابعاد دمپر هواسازی برقیِ موازی بیش از معمولی باشد به ناچار باید از دوسری تیغه یا پرّه دمپر استفاده نمود که در این حالت بالاجبار باید از دو موتور دمپر نیز بهره جُست تا نیروی محرکه ی موتورهای دمپر بتواند در زمانِ جریان و وجود فشار هوا در داخل کانال بتواند پره های دمپر را تحت تاثیر قرار داده و دمپر امکانِ عملکرد داشته باشددمپر هواسازی برقیِ موازی نیز هم بصورتِ فقط بسته-فقط باز و هم بصورتِ فنردار و تدریجی عمل می کند و این انتخاب به سفارشِ کارفرما در زمانِ اعلام سفارش بستگی دارددمپر هواسازی برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود دارای یک فریمِ سه سانتی است که این فریم ها نقشِ فلنچ را برای هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر بوسیله این فریم ها از دوطرف به فلنچ کانال های هوا با پیچ و مهره متصل می شونددمپرهوا ی برقی موازی را هم می توان از ورق گالوانیزه و هم از پلی اورتان برای کانالهای پیش عایقِ پلی اورتان تولید و عرضه نمود.

ب-دمپر هواساز ۷ و ۸ چهارگوشِ برقی 

این دمپر به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه هوای موازی برقی است، با این تفاوت که تیغه های این دمپر هواساز بر خلاف تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ عمل کرده و دستور باز و بسته شدن در دمپر هواساز برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در قسمت نمای دیواره ی دمپر نصب شده صادر می گردددمپر هواسازی ۷و۸ برقی معمولا از سه نوع جنسِ ورق گالوانیزه، الومینیوم و استیل تولید و عرضه می گردددر مصارف عمومی مثل جلوی هواسازها و اتاق های ژنراتور و در مسیر کانالها عمدتا از ورق گالوانیزه جهت ساخت این نوع دمپر هواساز استفاده می گردد. اما در بسیاری از موارد مثل کلینروم ها(اتاق های تمیز، آزمایشگاهها، اتاق های عمل و...) معمولا از جنس استیل و آلومینیوم برای ساخت دمپر هواسازی برقی ۷و۸ استفاده می شودضخامت ورق های بکار رفته در این نوع دمپر برای ابعاد کوچک و متوسط در حدِ یک میلی متر و برای ابعاد بزرگ ۱.۲۵ میلیمتر استتوان موتور دمپر برقی برای دمپر هواسازی ۷و۸ نیز کاملا به ابعاد دمپر بستگی داشته و این توان شاملِ مقادیرِ ۲-۴-۸ و ۱۶ نیوتن-متر است که بستگی به ابعاد دمپر هواساز، مورد استفاده قرار می گیرددمپر هواساز برقیِ ۷و۸ دارای یک حجم مکعبی بوده که طول و عرضِ این مکعب، ابعاد دمپر را تشکیل می دهند که متغیر می باشند. عمق این حجم نیز معمولا به اندازه ۱۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود که تیغه های دمپر از فضای داخلی حجم دمپر بیرون نزند و باعث ایجاد صدا و اختلال در عملکردِ دمپر نشوددمپر هواساز برقیِ ۷و۸ از دو طرف دارای فریم به عرضِ ۳ سانت است که این فریم ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هواساز بازی می کنند و با چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار است به دمپر هواساز متصل شوند، باعث نصب و تثبیتِ دمپر در محل مورد نظر می شوندمیزان هوا بندی در این دمپر بصورت بیشترین حد بوده و راندمانِ عملکردِ آن در مقایسه با انواع دیگر دمپرها بالا است.

پ- دمپر هواساز برقیِ فایردمپر(ضدحریق): 

دمپر هواسازی ضد حریق در مدل غیربرقی بصورت مکانیکی و در اثر عملکردِ فیوزِ دستیِ دمپر و آزادشدنِ فنرِ دمپر، فعال شده و تیغه دمپر بلافاصله مجرای هوای دمپر را مسدود می کنداما دمپر هواساز برقی به جای فیوزِ دستی، به دستگاه سنسورِ دود که در فضای محیط تعبیه شده است متصل می شود و همزمان با اخطارِ سنسور دود، موتور دمپر با گرفتنِ دستور از جعبه فرمان، موتورِ برقیِ دمپر فعال شده و تیغه دمپر را در حالتِ مسدود قرار دهدساختار دمپر هواساز برقیِ ضدحریق، دارای یک حجم مکعبی است که طول و عرضِ آن متناسب با محلِ نصب دمپر و عمق دمپر نیز به اندازه ۱۵ سانتیمتر است که تیغه های دمپر از دامنه ی دمپر بیرون نزند و باعث اختلالِ عملکردِ دمپر هواساز ضد حریق نشودجنس دمپر هواساز ضدحریق از ورق گالوانیزه به ضخامتِ حداقل یک میلیمتر است که با افزایش ابعاد دمپر هواساز، ضخامت ورق نیز افزایش می یابدتوان دمپر هواسازی صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا است(توانهای بالاتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر استاز جمله نکات مهم در ساخت دمپر هواساز برقی، محلِ جانماییِ موتوردمپر است که در زمان حریق دچارِ کمترین آسیب و همواره امکانِ عملکردِ داشته باشداطراف دمپر هواساز برقی ضدحریق بصورت  خم کاری شده، نقش فلنچ را ایفا می کند و با چِفت شدن با سوراخهای فلنچ های کانال هوا، بصورت پیچ ومهره به کانال هوا متصل می شود  

ت- دمپر هواساز برقیِ هوابُر:

ساختارِ فریمِ دمپر هواساز برقیِ هوابُر، دقیقا شبیه به انواعِ دیگر دمپر هواساز چهارگوش است. اما شبکه داخلیِ آن متفاوت و بصورت یک صفحه حجمی و یکپارچه است. این صفحه که طول و عرضِ آن به اندازه ابعادِ داخلیِ فریمِ دمپر هواساز است و موتور دمپر هواساز بوسیله یک اهرم که به این صفحه وصل است، باعث باز و بسته شدنِ این صفحه شده و با عملکردِ این صفحه، میزان هوای عبوری از این نوع دمپر هواساز تنظیم یا مسدود می شودضخامت صفحه داخلیِ دمپر هواسازبُر، معمولا از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلی متر است، اما بنا به یکپارچه بودنِ این صفحه،ضخامت ورقِ آن در ابعادِ بزرگتر،متغیر استاز جمله خصوصیاتِ دمپر هواسازبُر، انسداد مسیر عبور هوا بصورت دفعی و بُرشی استجنس ورق دمپر هواسازبُر معمولا از ورق گالوانیزه است،اما بنا به مقتضیاتِ محلِ استفاده از دمپر هواساز، می توان آنرا از جنس استیل هم تولید نمود.دمپر هواساز استیل بیشتر در مسیر کانالِ هوای اتاق های تمیز، درمانگاه ها،محیط های بهداشتی و درمانی و همچنین سالنهای تولید کارخانجاتِ مواد غذایی به کار می رودروش نصب دمپر هواسازبُر هم مثل انواع دیگر دمپر، بصورت اتصال به فلنچ های کانال هوا از دوطرف بوده و با استفاده از پیچ و مهره است

دمپر هواساز گردِ بادی(شاطری)

این دمپر هواساز جهت کنترل میزان هوای عبوری از کانال گرد بطوریکه هوای گذری به سمت داخل کانال برنگردد به کار برده می شود

ساختار و عملکردِ دمپر هواسازی گردِ بادی به نوعی شباهت به عملکردِ شیرفلکه داردتیغه های دمپر هواساز گرد بادی باید در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خود بروز دهد،به همین دلیل جنس پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت فریم یا قابِ این دمپر هواساز از ورق گالوانیزه حداقل به ضخامت یک میلیمتر استفاده می شوددمپر هواسازی گرد شاطری بصورت خودکار و در اثر فشار هوای کانال یا فن شروع بکار کرده و نیازی به انرژی الکتریکی در زمانِ کارکردِ دمپر هواسازی شاطری نیستبنا به ایجادِ اختلال در عملکردِ پره های این دمپر هواساز  ،همچنین توصیه می گردد از پوشش رنگ بر سطح آن صرفنظر نمودعموماً فریم یا قاب این دمپر از جنس ورق گالوانیزه ساخته می شود،اما بنا به ضرورت می توان از ورق آلومینیوم ،استیل و یا ورق روغنی نیز استفاده نموددر محیط هایی که از آلاینده های خورنده ی اسیدی استفاده شده می توان سطحِ دمپر هواساز گردِ شاطری را با اپوکسی پوشش دادطریقه ی اتصال پره و قابِ دمپر هواسازی گرد شاطری بصورت بوش های بلبرینگی یا برنجی استاز دمپر هواسازی گرد شاطری در پشت فن های آکسیال،اتاق های دیزل ژنراتور و اتاق های مخصوص بطورِ ویژه استفاده می گردد

موارد استفاده از دمپر هواساز

از دمپر هواساز در مسیرهایی مثل کانال های هوا، لوله های گرد هوارسان،پشت دریچه های هوا، پشت فن های مکنده و دمنده، مسیر دودکشهای موازیِ موتورخانه، دیوارهای اتاق ژنراتور جهت کنترل هوای عبوری استفاده می گردد.

استفاده از دمپر هواساز در پشت دریچه های هوا:

دریچه های هوا بعنوانِ انتهایی ترین مجرای خروجیِ هوا در سیستمِ رفتِ هوا، نقش عمده ای را درتعیین فشار خروجیِ هوا و همچنینِ میزان دبیِ جریان هوا دارد. دمپر هواساز در پشت دریچه های هوا بصورت گرد و چهارگوش مورد استفاده قرار می گیرد.

۴در دریچه های چهارگوش، دمپر هواساز بصورت رشته ورقهای پرس شده ی موازی که در اصطلاحِ فنی به آنها "قاشقی" اطلاق می شود،تشکیل شده است.این "قاشقی ها" از هر دوطرف دارای میخکهایی می باشند که در محل سوراخ هایی که از قبل روی دیواره های محرکِ نگهدارنده تعبیه شده، در اصطلاح سوار می شوند و با دسته ی اهرمی که روی دریچه هوا تعبیه می گردد باز و بسته می شوند و بدین ترتیب دمپر هواساز دریچه ی چهارگوش موردِ استفاده قرار می گیرد.در ساخت دریچه های هوای چهارگوش که مجهز به دمپر هواساز می باشند،در ابعادِ دریچه به میزان یک سانت بادخور لحاظ می شود.با توجه به امکانِ تنظیم دمپر هواساز دریچه چهارگوش در زوایای مختلف به راحتی این امکان حاصل می شود که هوای عبوری بصورت کامل هوای محیط را تهویه نماید.در دریچه های گرد، قطعه دمپر هواساز ،بصورت منفک از دریچه و بصورت کاملا مجزا از ورق کالوانیزه ساخته می شود. دمپر هواساز گردِ دریچه به لحاظ سایز دقیقا همقطر با دریچه گرد طراحی و به دریچه متصل می گردد.باله های نیمدایره ای که در آکسِ قطر دمپر هواساز باز و بسته می شوند،وجهِ تسمیه ی این دمپر هواساز شده است.از مزایای این دمپر هواساز ، هوابندیِ کاملِ آن است،بطوریکه با بسته شدنِ دمپر هواساز گرد،معبر هوا کاملا مسدود می شود.

استفاده از دمپر هواساز موازی در بین کانال هوا

الف- استفاده از دمپر هواساز موازی در بین کانال: اگر در مسیر اصلیِ کانال هوا چند انشعاب هوای موازی قرار داشته باشد که بخواهیم هوای ورودی به هر انشعاب را با دمپر هواساز تنظیم کنیم،باید از دمپر هواساز موازی استفاده کنیم. ساختار تیغه های موازیِ دمپر هواساز موازی با عملکردِ خود باعث می شوند هوای عبوری از آن مقطعِ کانال بصورت یکطرفه از بالا به پایین بطور هماهنگ، کم یا زیاد شود.عملکرد این دمپر هواساز ،بصورت تدریجی از بالا به پایین مقطع کانال هوا را تحت تاثیر قرار می دهدلبه های فریمِ دمپر هواساز موازی،از هر دو طرف نقش فلنچِ آماده را ایفا می کند.بطوریکه این لبه های فریمِ دمپر هواساز موازی،با لبه ی نبشیِ فلنچ کانال بصورت لب به لب،چفت شده و با ابزار هوابندی،نقاط اتصالِ کانال به دمپر هواساز موازی،هوابند می گردددمپر هواساز موازی که در میان کانال هوا نصب می گردد به دوصورت دستی و برقی قابل کتنترل است.اگر از دسته دمپر مکانیکی برای عملکرد دمپر هواساز استفاده شود،تیغه های دمپر هواساز با انرژیِ دستیِ کاربر عمل کرده و بازوبسته می شود.همچنین اگر از موتور دمپر برای عملکردِ دمپر هواساز موازی استفاده گردد،تیغه های دمپر هواساز با انرژی الکتریکی بازوبسته می شود. واحد توانِ موتور دمپر هواساز برقیِ موازی،نیوتن-متر است.توان موتور دمپر هواساز موازی،دارای مقادیرِ متنوع است.اگر ابعاد دمپر هواساز موازی،کوچک باشد از موتور دمپرِ ۲ تا ۴ نیوتن-متر استفاده می شود.اگر ابعاد دمپر هواساز موازی،متوسط باشد از موتور دمپر با توان ۸ تا ۱۶ نیوتن-متر استفاده می گردد.همچنین اگر ابعاد دمپر هواساز موازی بزرگ باشد،از موتوردمپرهای با توانِ بالا استفاده می گردد

لازم به ذکر است اگر ابعاد دمپر هواساز موازی بیش از حد بزرگ باشد،با تقسیمِ چهارچوبه ی دمپر هواساز موازی به چند قطعه ی کوچکتر،می توان دمپر هواسازی یکپارچه ایجاد نمود که در درونِ ساختارِ خود از چندین دمپر هواساز کوچکتر تشکیل شده است. اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هواساز  

اطلاعات تکمیلی دمپر هواساز با موضوع دمپر هواساز اسپیلتی (۱): 

از جمله انواع دیگرِ دمپر هواساز می توان به دمپر هواساز اسپلیتی با پرّه هوای ایرفویلی اشاره نمود.اگر بخواهیم در مسیر یک کانال هوا "تِیک آف" بگیریم و دِبیِ جریان هوا را به صورت دلخواه تقسیم کنیم از دمپر هواساز اسپلیتی استفاده می کنیم.این دمپر هواساز با چرخش و تنظیم زاویه ی پره ی خود در وسط ابعاد داخلیِ خود،باعث تعیین و تغییر مقدار هوای ورودی و خروجی از خود می گردد.ساختار ظاهری این دمپر هواساز به لحاظ فریمِ محیطی کاملا شبیه به دیگر انواع دمپر هواساز چهارگوش است.یعنی یک فریمِ دوطرف لبه دار حاشیه ی محیطیِ این دمپر هواساز را تشکیل می دهد.لازم به ذکر است عمق این  فریم بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به دلخواه،متغیر است و عرضِ لبه های دوطرفِ فریمِ این دمپر هواساز ۳ سانتیمتر است.این لبه های ۳ سانتیِ فریمِ دمپر هواساز باعث ایجاد حالتِ فلنچی در ساختار دمپر هواساز شده و در زمان نصب فلنچ  کانال های هوا از دوطرف به این لبه ها متصل و تثببت می شوددمپر هواساز اسپیلتی عموماً از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود اما محدودیتی به لحاظ جنس ورقِ مصرفی در ساخت دمپر هواساز وجود ندارد و به راحتی می توان از ورق های آلومینیوم،روغنی،سیاه و استیل(برای کاربرد در کلینروم ها)استفاده نمود. دمپر هواساز اسپلیتی به دو صورت دستی و الکتریکی قابل کنترل و عمل است.این دمپر هواساز به راحتی تا دمای هفتاد درجه شرایط کاری دارد.ضخامت ورق های مصرفی در دمپر هواساز اسپیلتی به تناسبِ میزان ابعاد این دمپر هواساز قابل تعیین است.در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه جهت ساخت دمپر هواساز ،می توان از پوشش رنگ کوره ای بر سطح آن استفاده نمود.از دمپر هواساز اسپلیتی در میان انشعابات کانال هوا استفاده می گردد.

اطلاعات تکمیلی دمپر هواساز با موضوع دمپر هواساز بُر (۲): 

دمپر هواساز بُر شامل زیرمجموعه های دمپر اسپیلتی یا پره ایر فویلی است و در دو قالبِ(قالبِ اسپلیت دمپر پره ایرفویلی یا میان کانالی و قالبِ اسپلیت دمپر پره هلالی)ساخته می شودرایج ترین کاربرد دمپر هواساز بُر،دمپر ایرفویلی است که بصورت بین کانالی و جهت جداسازیِ و برش هوا بکار می رود.کنترل دمپر هواساز بُر بصورت دستی و به تناسب حجم هوایی که قرار است تقسیم یا برش داده شود، باز یا بسته و تنظیم می گردددر واقع از دمپر هواساز بُر برای گرفتن انشعاب در کانالهای هوا استفاده می گردد.  دمپر هواساز بُر را می توان از انواع ورق از قبیل گالوانیزه،روغنی،سیاه و حتی بنا به ضرورت از ورق استیل تولید نمودضخامت ورق مصرفی جهت ساخت دمپر هواساز بُر به ابعاد خودِ دمپر هواساز بُر بستگی دارد،یعنی هرچه ابعاد دمپر هواساز بُر بالاتر می رود،ضخامت ورقِ مصرفیِ دمپر هواساز بُر نیز افزایش می یابدعمق ساختار دمپر هواساز بُر بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر متعیر استعرضِ فریم دمپر هواساز بُر نیز سه سانتیمتر است که این عرض، بعنوان لبه ی جفت شونده با فلنچ کانال،مطابقت دارد و در واقع فریم های دمپر هواساز بُر نقش یک لنگه از فلنچ را ایفا می کندمحدوده ی دمایی و شرایط کاریِ دمپر هواساز بُر تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد معتبر استاز خصوصیات عمومیِ دمپر هواساز بُر امکان عملکردِ آن بصورت دستی و برقی است.درصورت تجهیز دمپر هواساز بُر به کنترلِ با موتور برقی باید از موتور تدریجی برای عملکرد دمپر هواساز بُر استفاده گردد.

دمپر هواساز چیست؟

دمپر هواساز وسیله ای برای تنظیم یا انسداد هوای عبوری در مسیر داکت هوا است. به همین منظور از دمپر هواساز بیشتر در مسیر کانال های هوا با مقطع گرد و چهارگوش استفاده می گردد.با توجه به جنس کانال های هوا که عموما از ورق گالوانیزه است،جنس دمپر هواساز(اعم از دمپر هواسازی چهارگوش و گرد) نیز از ورق گالوانیزه است.دمپر هواساز به دو صورت کنترل دستی و برقی تولید می شود.در دمپرهای دستی عملیات تنظیم،باز و بستن تیغه های دمپر به کمک دست و در دمپرهای موتورایز این عملیات صرفا توسط موتور برقی در توان های مختلف صورت می گیرد.

انواع دمپر هواسازی چهارگوش

الف- دمپر هواسازی تیغه موازی:پرکاربردترین دمپر هواسازی چهارگوش،دمپر تیغه موازی است.این دمپر، هوای عبوری از کانال را در یک جهت بوسیله تیغه های موازی تنظیم و هدایت می کند.

ب- دمپر هواسازی ۷و۸ : این دمپر،هوای عبوری از کانال را با تیغه های موازی که بصورت یک در میان یا هفتی-هشتی تنظیم می کند عملیات تنظیم هوا را انجام می دهد.

پ- دمپر ضدحریق:این دمپر با عملکرد جهشی تیغه ها ی خود در اثر عملکرد فیوزی که با احساس حرارت ذوب می شود از امکان عبور اکسیژن به منطقه حریق یا انتقال حریق و شعله در مسیر کانال هوا جلوگیری می کند.این دمپر نیز به دو صورت فیوزدار و  موتورایز قابل ساخت و کاربرد است.

ت- دمپر بادی:این دمپر بیشتر در پشت فن های هواکش تعبیه می گردد.تیغه های این دمپر در زمان عملکرد فن در اثر فشار هوای خروجی از فن بصورت خودکار باز و با خاموش شدن فن نیز این تیغه ها خودبخود بسته می شوند.

ث- دمپر هواسازبُر:این دمپر با تیغه یکپارچه خود همزمان با باز و بسته شدن، هوای داخل کانال را بصورت متشکل و یکدست تنظیم یا مسدود می کند.

انواع دمپر هواسازی گرد

۱-دمپر هواسازی گرد دیسکی: این دمپر هواساز از یک بدنه استوانه ای و یک تیغه دیسکی در داخل تشکیل شده است. نوع و شیوه عملکرد این دمپر دقیقا مثل عملکرد دمپر هواسازبر در دمپرهای چهارگوش است.این دمپر هواساز نیز به دوصورت دستی و موتورایز قابل تولید و کاربرد است.

۲-دمپر هواسازی گرد پروانه ای: این دمپر گرد از یک استوانه گرد و دو باله پروانه ای در منتهی الیه یک سر این استوانه تشکیل شده است.بیشترین کاربرد این دمپر هواساز در پشت دریچه های گرد هوا است.

۳-دمپر گرد ضد حریق:این دمپر نیز جهت جلوگیری از بسط و گسترش حریق از طریق کانال گرد هوا بکار می رود.

نکات مهم در کاربرد انواع دمپر هواساز

با توجه به نصب و کاربرد انواع دمپر در ارتفاعات بالا یا در محل های غیردسترس استفاده از دمپر های دستی امکانپذیر ناست.لذا تمامی انواع دمپرها قابلیت نصب موتور دمپر را دارند.با توجه به ابعاد یا قطر دمپرهای هوا،ضخامت ورق دمپر دقیقا به ابعاد یا قطر دمپر هواساز بستگی دارد.بدیهی است با افزایش سایز دمپر هواساز ضخامت ورق کاربردی نیز بیشتر می شود.توان موتور دمپر در انواع گرد و چهارگوش نیز به ابعاد و سایز دمپر بستگی دارد.

بنا به تنوعِ و تعددِ انواعِ مختلفِ دمپر هواساز و همچنین مواردِ خاصِ کاربرد هر نوع دمپر هواساز ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد خرید و نصب دمپر هواساز ، لطفا با مسئول مشاوره و فروش شرکت با شماره های ۰۹۱۲۱۲۳۳۹۴۲ و ۶۶۰۰۰۳۶۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

 

 

عکس مرتبط
برای مشاهده عکس های مرتبط با دمپر بین کانالی در ابعاد بزرگ بر روی آنها کلیک نمایید.
 
دمپر ضد حریق(fire damper)
دمپر ضد حریق(fire damper)
 دمپر پشت دریچه گرد
 دمپر مدل موازی  دمپر ۷و۸
 دریچه هوا بُر  دمپر بادی
گالری تصاویر دمپر هوا

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com